แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


1.กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต

2. กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ