การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต (เพิ่มเติม)


กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน(เพิ่มเติม)
โดยมีการปูพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการกองการอนุญาตใหม่ แทนพื้นห้องเดิม ซึ่งมีการชำรุดจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน

การปรับปรุงห้องส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ มีการทาสี ติดตั้งประตูประจก ม่านหน้าต่าง และบานเลื่อนพลาสติกบริเวณ
ชั้นเก็บเอกสาร เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และพร้อมสำหรับการบริการประชาชน

ห้องทำงานผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ปูพื้นห้อง

ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้อง

ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงห้อง

ห้องส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้อง

ติดตั้งประตูกระจก
ติดตั้งม่านหน้าต่าง
ติดตั้งบานเลื่อนพลาสติก

ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงห้อง