กองการอนุญาต ร่วมรณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกภายในหน่วยงาน