แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2562


เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2562

เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2562 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสำเร็จของการให้บริการด้านการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ไม้และของป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการบริการด้านเลื่อยโซ่ยนต์ ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ตารางเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ตารางผลการประชุมคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัดที่ 2.1 การติดตามเงื่อนไขการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเ […]