คำรับรองการปฏิบัติราชการ


ปี 2565

  รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
  การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565)
 สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
 หลักฐานตัวชี้วัดประกอบการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปี 2564

  รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
  การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
 สรุปคะแนนผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
 หลักฐานตัวชี้วัดประกอบการรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปี 2563

 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
 การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)

ปี 2562

  การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน สกญ. ปี พ.ศ. 2562
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2562
 เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2562

ปี 2561

  การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน สกญ. 61
 เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2561

ปี 2560

   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 10 เดือน (ตารางสรุป)
   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
     เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน

ปี 2559

   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน (ตารางสรุป)
   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
 เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน

ปี 2558

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปี 2557

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557