คำรับรองการปฏิบัติราชการ


ปี 2562

  การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน สกญ. ปี พ.ศ. 2562
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2562
 เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2562

ปี 2561

  การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของสำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน สกญ. 61

 เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี 2561

ปี 2560

   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 10 เดือน (ตารางสรุป)

   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน

     เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน

ปี 2559

   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน (ตารางสรุป)

   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน

 เอกสารประกอบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน

ปี 2558

    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปี 2557

    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557