สถานีเพาะชำกล้าไม้/หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้


ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อหัวหน้าสถานี : นางโสภี บริสุทธิ์ โทร.089 6467901

สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดต่อหัวหน้าสถานี : นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ โทร. 095 419 0099

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง ติดต่อหัวหน้าสถานี : สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง โทร. 086 598 5153

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง ติดต่อหัวหน้าสถานี : นางสาวอภิญญา คงสงค์ โทร. 061 6961653, 084 689 3112

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อหัวหน้าสถานี : นางโสภี บริสุทธิ์ โทร.089 6467901

สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อหัวหน้าสถานี : นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ โทร. 095 419 0099

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง

ติดต่อหัวหน้าสถานี : สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง โทร. 086 598 5153

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง

ติดต่อหัวหน้าสถานี : นางสาวอภิญญา คงสงค์ โทร. 061 6961653, 084 689 3112


แผนที่ตั้งหน่วยงาน : การค้นหาเส้นทางไปยังหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ผ่านทาง Application Forest 4 Thai

← ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.๒๕๖๒
การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ →