ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติแสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

63 ความคิดเห็นบน “ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 • ฐานันดร เพ็ชรดี

  เห็นควรให้แก้ไขโดยด่วนเพื่อจะได้รองรับกับนโยบาย คทช. ของรัฐบาล

 • ธีระพงษ์ บุญปรก

  เห็นด้วยกับ ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ว่าการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลแล้วผู้ที่ได้รับการใช้ประโยชน์ สามารถเก็บหาของป่าที่ระบุไว้ได้เสรี ไม่ต้องของอนุญาต

 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

  เห็นด้วยต่อร่างกฎกระทรวงฯ

 • อัญชลี กงลา

  เห็นด้วยต่อร่างกฎกระทรวงฯ
  และเห็นเพิ่มเติมว่าอาจจะขยายระยะเวลายื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต

 • นุชนารถ

  การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของกรมป่าไม้ มีความเห็นด้วยต่อร่างกฎกระทรวงฉบับนี้

 • ธีระศักดิ์

  เห็นด้วยกับ ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม การปรับปรุงกฎหมายของกรมป่าไม้

 • Manapat T.

  เห็นควรให้มีการกำหนดระยะเวลาที่จะพิจารณาแบบคำขอต่าง ๆ ว่ามีระยะเวลาในการพิจารณาเท่าใด เพื่อให้ได้รับความรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ยื่นแบบคำขอ

 • โชติ กองมะณี

  เนื่องด้วยความในข้อ 3 แห่งร่างประกาศดังกล่าว ได้กำหนดว่า “…เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน…”แต่ได้ให้เหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวง ไว้ว่าเพื่อการค้าได้อย่างเสรี อันจะนำมาซึ่ง ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการใช้ทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นควรกำหนดให้สอดคล้องกันหรือไม่

 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

  เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

 • สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

  (ควรแก้ไขเป็นดังนี้) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้….

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  ข้อ 14 การยื่นคำขอที่ว่าการกิ่งอำเภอ ขอให้ช่วยเช็คที่กรมการปกครองด้วยว่า ปัจจุบันที่ว่าการกิ่งอำเภอยังมีอยู่ไหม

 • ปิยฉัตร ชาญไววิทย์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่)

  เห็นด้วยต่อร่างกฎกระทรวงฯ

 • สุวรรณา เหมือนสอาด

  เห็นด้วยกับร่างกฏกระทรวงฯ ที่ปรับแก้ไข้เพิ่มเติม ควรปรับข้อความให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย

 • สุวรรณา เหมือนสอาด

  เห็นด้วยกับร่างกฏกระทรวงฯ ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม แต่ควรปรับข้อความให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักกฎหมาย

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) สามารถเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการใช้ทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 • นาย ศุภศิษฏ์ ดำมี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง)

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ตามเหตุผล “เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดทำที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) สามารถเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี ”
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  เห็นควร “ขยายเวลา” ตามข้อ ๒ ให้กับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม เพื่อให้ได้รับคสามรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้

 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  เห็นชอบด้วยกับร่างกฏกระทรวง ว่าด้วยการเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
  ⭕แต่ ควรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ขอรับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ควรมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย ทั้งพืชพันธ์ุต่างๆ ที่อยู่ในป่าฯ สัตว์ป่า การอนุรักษ์ต้นน้ำของป่าไม้ พร้อมทั้งควรมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่เข้าไปทำลายพื้นที่ป่าสงวนแห่่งชาติ ด้วยการเผาป่า การทำลายต้นไม้ต่างๆ ซึ่่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ดำรงความชุมชื้นและสำหรับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป
  อีกทั้งควรมีการกำหนดเกณฑ์อนุญาตสำหรับให้ผู้ขอรับอนุญาตเก็บหาของป่า ควรเป็นใครบ้างให้ชัดเจน
  🤢ไม่ควรให้การเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี จะเป็นการให้พวกนายทุนที่แสวงหาผลประโยชน์เข้าบุกรุกได้

 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  เห็นชอบด้วยกับหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะดวกผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล ให้สามารถเก็บหาของป่าเพื่อการค้าได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต แต่อย่างไร เห็นควรให้มีการเพิ่มเติมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต กรณีที่มีการขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ กรณีขอรับใบแทนใบแทนใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ และกรณีขอโอนใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 • กนกรัตน์ สุขแสวง

  เห็นด้วย ต่อร่างกฎกระทรวงฯ แต่ควรใช้คำอธิบายที่ง่ายต่อประชาชนทั่วไปเข้าใจ และง่ายต่อการปฏิบัติตาม

 • นายกฤษณ์ ทิพย์ประภา นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

  ตามที่กรมป่าไม้ มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ทส 1609.2/ว 250 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แจ้งกรมสรรพากร เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นั้น
  กรมสรรพากร ขอเรียนว่าไม่ขัดข้องในร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

 • นางสาวศศิธร อินทรชิต

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงฯ ค่ะ
  แต่ ขออนุญาต แนะนำ ดังนี้ ค่ะ
  1. เขียนภาษาที่เข้าใจง่าย จะได้สามารถสื่อสารให้ชาวบ้านรับฟังได้ง่ายขึ้นค่ะ
  2. ลดขั้นตอน ในการขอใบอนุญาตต่างๆ ค่ะ
  3. หากมีจุดบริการสำหรับชาวบ้าน จะดีมากค่ะ เพราะบางทีชาวบ้านอาจไม่ค่อยเข้าใจว่า ถ้าต้องการหาของป่า ต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้างค่ะ

 • ปิยฉัตร ชาญไววิทย์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่)

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงฯ

 • กฤช

  เห็นด้วยกับร่างกฏกระทรวงดังกล่าว
  แต่มีข้อสังเกตดังนี้
  ๑. ควรกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ชัดเจนหรือไม่
  ๒. ใบอนุญาตควรเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นราย ๆ ซึ่งไม่อาจโอนหรือตกทอดทางมรดกหรือไม่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เห็นควรแก้ไขดังต่อไปนี้
  ๑. วรรค ๑ แก้ไขจาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
  ๒. ปรับข้อความดังนี้ ข้อ ๗ และข้อ ๙ คำว่า “ผู้รับอนุญาต” เป็น “ผู้รับใบอนุญาต” คำว่า “ผู้แทนผู้รับอนุญาต” เป็น “ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต” และคำว่า “ลูกจ้าง” แก้ไขเป็น “ผู้รับจ้าง”
  ข้อ ๑๐ คำว่า “ผู้แทนผู้รับอนุญาต” เป็น “ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต”
  ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ จาก “ผู้รับอนุญาต” เป็น “ผู้รับใบอนุญาต”
  ทั้งนี้โปรดใช้ถ้อยคำให้เป็นไปตามกฎหมายแม่ และสอดคล้องตรงกันทั้งฉบับ

 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 • กรมการท่องเที่ยว

  ควรจำกัดปริมาณการเก็บหาของป่าเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือน เช่น สามารถเก็บหาได้กี่กิโลกรัมต่อวันต่อคน

 • กลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรน้ำ

  กลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรน้ำ เห็นชอบด้วยในหลักการของซึ่งร่างฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สามารถเก็บหาขอป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการค้าได้อย่างเสรี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการใช้ทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 • ภัทรวรินทร์ ไชยโกฎิ

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวง กับส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ว่าการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลแล้วผู้ที่ได้รับใช้ประโยชนื สามารถเก็บหาของป่าที่ระบุไว้ได้โดยเสรี ไม่ต้องโดยไม่ต้องขออนุญาต

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวง ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ว่าการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วซึ่งผู้ที่ได้รับนำใช้ประโยชน์ สามารถเก็บของป่าที่ได้ระบุไว้โดยเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาต

 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องด้วยเป็นการกำหนดแนวทางให้สามารถเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช)เพื่อการค้าเสรี อันเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประดยชน์สูงสุด

 • กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

  กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ขอเรียนว่า ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีประเด็นที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ในการนี้ กรมควบคุมโรคจึงเห็นชอบด้วยกับร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่มีข้อสังเกตว่า บัญญัติบางข้อมีลักษณะไม่ชัดเจน ขาดหาย อ่านแล้วไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามีความหมายว่าอย่างไร เช่น ข้อ 7 (2) …ไปตามแนวทางและยังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต… ข้อ 8 …พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดี…
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

 • กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค

  กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ขอเรียนว่า ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีประเด็นที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ในการนี้ กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค จึงเห็นชอบด้วยกับร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า บางบทบัญญัติมีลักษณะข้อความขาดหาย อ่านแล้วไม่เข้าใจ เช่น ข้อ 7 (2) …ยังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต… ข้อ 8 …พนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติอธิบดี…
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

 • กรมบังคับคดี

  เห็นชอบกับร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

  ๑. เห็นควรแก้ไข วรรค ๑ แก้ไขจาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
  ๒. เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงฯ นี้

 • ชลิต วงษ์ตีบ

  ข้อ 3 การเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน ในกรณีใน(1) ถึงข้อ(5) ถ้ามีการทำบัญชีระบุปริมาณหรือจำนวนใว้จะเป็นการควบคุม เพื่อมิให้เป็นการอ้างว่าเป็นการเก็บเพื่อใช้สอยหรือการบริโภค

 • ฝ่ายพัฒนาของป่า ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และขอแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำส่งสำนักกฏหมาย กรมป่าไม้ เมื่อ 21 ม.ค. 2563

 • นายวัชรพล วัณณะสุต(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน)

  เห็นด้วยต่อร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว

 • ปานรวี, ชัยวัฒน์ นิติกร (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)

  เห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวงฯ

 • กรมอนามัย

  เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 • กรมสรรพสามิต

  กรมสรรพสามิตพิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีหลักการเป็นการกำหนดแนวทางการเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์สามารถเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการใช้ทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรมสรรพสามิตจึงเห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาต เนื่องจากในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน

 • กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  เห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
  – ตามร่างข้อ 2 ควรระบุว่า “ตามเบบ ป.ส. 9 ท้ายกฎกระทรวงนี้” เช่นเดียวกับแบบอื่นๆ
  – รัฐมนตรีผุู้มีอำนาจลงนามในกฎกระทรวง ควรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 5 เเห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนเเห่งชาติ พ.ศ. 2507

 • กองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  เห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. …) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายระฐบาล (คทช.) สามารถเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี

 • กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง

  กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,107 (พ.ศ. 2528) โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแนวทางการเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ในเขป่าสงวนแห่งชาติ ของราษฎรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ให้สามารถเก็บหาของป่าในเขตปาสงวนแห่งชาติเพื่อการค้าได้อย่างเสรี อันจำนำมาซึ่งประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นการใช้ทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับหลัการของร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ดังกล่าว

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

  เห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

 • นายสุพจน์ แสงศิลาวุฒิกุล

  1.การยื่นคำขอตาม ข้อ 14 เห็นควร ระบุให้ยื่นคำขอกับผู้ใด ฉบับก่อนปี พ.ศ. 2528 ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ฉบับนี้ไม่ระบุ เมื่อก่อนมีป่าไม้อำเภอ มีสำนักงานป่าไม้ปฏิบัติหน้าที่อยู่่ในที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ แต่ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานนี้ให้บริการอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอ จึงเห็นควรแก้ไขให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ยื่นคำขอ ณ หน่วยงานของกรมป่าไม้ตั้งอยู่แห่งอำเภอที่ป่านั้นตั้งอยู่ ซึ่งที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อสะดวกในการให้คำแนะนำกับประชาชน และติดตามเรื่อง
  2.ควรแก้ไขปรับปรุง หรือ ยกเลิก ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตเก็บหาของป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2529 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่จะแก้ไขปรับปรุงในทุกประเด็น

 • นายสุพจน์ แสงศิลาวุฒิกุล

  ขอเพิ่มเติมอีกประเด็น คือ เห็นควรยกเลิกและแก้ไขปรับปรุงประกาศเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ไปในคราวเดียวกัน เนื่องจากตำแหน่งที่ระบุไว้ถูกยกเลิกโดยการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน เช่น หัวหน้ากองต่างๆของกรมป่าไม้ ป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด ผู้ช่วยพนักงานป่าไม้จัตวา ฯลฯ เพื่อจะได้สอดคล้องกับการยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่