ติดต่อเรา


กรมป่าไม้ (กลุ่มนิติการ) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

  โทร.025614292 ต่อ

  ผอ.กลุ่มนิติการ                                 – 5670

           ฝ่ายบริหารทั่วไป                                 – 5668

           ฝ่ายสืบสวนสอบสวน                         – 5669

           ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา      – 5211 และ 5667

           ฝ่ายคดีทั่วไป                                     – 5603

           ฝ่ายคดีปกครอง                                – 5603

เบอร์ โทร/โทรสาร 025615305

                           Ω แผนที่กรมป่าไม้(คลิก)