บุคลากรกลุ่มนิติการ


ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

 ( นายวิจารณ์ เสนสกุล )
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
(นายวิชิต กัณหา)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายส่วนสืบสวนสอบสวน
(นางจิณณพัต แก้วเขื่อนขันธ์)
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายคดีทั่วไป

 
(นางสาววรรณา มีเหม็ง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

นิติกรชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

นายสมเกียรติ แสงเพชร
นิติกรชำนาญการ

นายบุญเลิศ
นิติกรชำนาญการ

นางสาว ษชาดา
นิติกรชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวเมธาวี ทองใบ