เกี่ยวกับองค์กร/อำนาจหน้าที่


◊วิสัยทัศน์◊

       >>> อำนวยการด้านกฎหมาย โปร่งใสทุกขั้นตอน ปลูกฝังความซื่อสัตย์ เป็นกลไกเพื่อความยุติธรรม <<< 


◊ ภารกิจหน้าที่ ◊

1.ดำเนินตามกฎหมายป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
3.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
4.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากร และหัวหน้าส่วนราชการในกรมป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้ และฎิบัติงานร่วมกับว่วนราชการในกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


»ที่ ทส 1609.1/ 

⇒ฝ่ายบริหารทั่วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  (นางสาววรรณา มีเหม็ง)

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุการ งายสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร งานบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการ
4.ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล และเร่งรัดผลดำเนินงาน
5.ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย


»ที่ ทส 1609.2/  

⇒ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา  ( อภิรดี จิตต์ปรารพ)

1.การพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง

2.การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย

3.ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา บันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลง

4.งานกรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ โดยพิจารณาข้อกฎหมายที่กรมป่าไม้กำกับดูแล


»ที่ ทส 1609.3/  

⇒ฝ่ายสืบสวนสอบสวน

หัวหน้าฝ่ายสืบสวนสอบสวน (นายวิชิต กัณหา)

1.ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ กำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หาผู้รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

2.ตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่หน่วยงานในสังกัดรายงานให้กรมป่าไม้พิจารณา


»ที่ ทส 1609.4/ 

ฝ่ายคดีทัวไป

หัวหน้าฝ่ายคดีทั่วไป (นางจิณณพัต แก้วเขื่อนขันธ์)

  1. การดำเนินการแก้ต่างคดีอาญาให้กับข้าราชการและพนักงานราชการของกรมป่าไม้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่2. ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง
  2. การดำเนินคดีให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล

» ที่ ทส 1609.5/

ฝ่ายคดีปกครอง

หัวหน้าฝ่ายคดีปกครอง (นายพรสรร กุลฑลสุรกานต์)
1.การดำเนินคดีปกครองให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล