ประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพและวิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0802/ว 5300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เ […]

การจัดงานเรื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562กรมป่าไม้​ เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ในที่ใดก็ได้​ และร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้​ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรมป่าไม้​ เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ในที่ใดก็ได้​ และร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้​ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก