ประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การจ้างก่อสร้างฝายถาวร กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภันแล้ง อุทกภัย สร้างความชุ่มชื้นและรักษาระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 52 แห่ง พื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

–>> ประกาศ เรื่อง การจ้างก่อสร้างฝายถาวร กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภันแล้ง อุทกภัย สร้างความชุ่มชื้นและรักษาระบบนิเวศ ในพื้นที่ป่าชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน จำนวน 52 แห่ง พื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( […]


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตามกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 780 ไร่ พื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

–>> ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตามกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน จำนวน 780 ไร่ พื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e […]


ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายถาวร ในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง

—> ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายถาวร ในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-biddin […]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบป่าเปียก ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

—->> ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบป่าเปียก ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( […]