แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 29 พฤษภาคม 2562


สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพและวิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0802/ว 5300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เ […]

การจัดงานเรื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562กรมป่าไม้​ เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ในที่ใดก็ได้​ และร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้​ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรมป่าไม้​ เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ในที่ใดก็ได้​ และร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้​ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลว.8 ม.ค.2562 […]

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่