ส่วนอำนวยการ


นายสมศักดิ์  โคตะมะ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน้าที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป และ/หรือควบคุมทะเบียนวิชาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงิน บัญชีและพัสดุ วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณตลอดจนรวบรวมฐานข้อมูล สถิติการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ด้านแผนงาน ติดตามประเมินผล ดำเนินงานด้านบุคคล ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบกลั่นกรอง ประสานงานราชการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการทำงานภายในส่วนอำนวยการ

1.  ฝ่ายธุรการและบริหารงานทั่วไป

                มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานบุคคล การเจ้าหน้าที่ ควบคุมทะเบียนวิชาการ และงานอื่น  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.  ฝ่ายพัสดุ

                มีหน้าที่รับผิอชอบในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะครุภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  ฝ่ายสารสนเทศป่าไม้

                มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้และภารกิจ ทั้งทางวิทยุสื่อสาร เว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศอื่น ๆ ติดตามทำข่าวและนำเสนอภารกิจผู้บริหาร ตลอดจนถึงดำเนินการนำเสนอผลงานของสำนักฯ ในโอกาสต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.  ฝ่ายการเงินและบัญชี

                มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน  ตรวจสอบ เงินเดือน ค่าจ้าง การเบิกจ่าย ตรวจสอบรายงานงบประมาณทางการบัญชี และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.  ฝ่ายแผนงานและการติดตามประเมินผล

                        มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ รวบรวมฐานข้อมูล สถิติการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลงาน และปฏิบัติงานตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6.  ฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ