ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


นายบัณฑิต  ขีตตะสังคะ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน้าที่รับผิดชอบ