ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม

รายละเอียดแบบฟอร์ม “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คู่มือ “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

– ขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลเป็น “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

– แผนดำเนินงานโครงการคัดเลือกโครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

– แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


–  แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ ๑)

– แบบแสดงประวัติและผลงานเพื่อประกอบการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


– แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒๕๖๒

– แบบ OIT

– แบบฟอร์ม มาตรการรับสินบน

– แบบรายงาน (มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน)

– แบบฟอร์มรายงานแผนป้องกัน

– แบบรายงาน internal

– แบบรายงาน external

– แบบรายงานผู้ประสานงาน

–  แบบรายงานมาตรการใช้ดุลพินิจ


เอกสาร ITA


– แบบฟอร์ม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

–  แบบฟอร์ม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

–  แบบฟอร์มรายชื่อผู้ประสานงานโครงการ ITA ปี ๒๕๖๒ (ระดับสำนัก)


-เอกสารการประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

-คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และภายนอก (External) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนบูรณการต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ ๒๕๖๒ ฉบับล่าสุด


แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของกรมป่าไม้


แบบฟอร์มรายงานมาตรป้องกันการรับสินบนของกรมป่าไม้