องค์กรคุณธรรม กรมป่าไม้

คู่มือการการประเมิน
องค์กรคุณธรรม
ของกรมป่าไม้
ในระดับสำนัก/กลุ่ม
หรือเทียบเท่า
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

คู่มือการการประเมิน
องค์กรคุณธรรม
ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

--------------------------------------

ข้อมูลและแบบฟอร์ม
เพื่อตอบการประเมิน
๙ ตัวชี้วัด

แบบฟอร์มรายงานการประเมินองค์กรคุณธรรม ในระดับสำนัก/กลุ่ม
หรือเทียบเท่า