การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ส่งข้อมูล (ITA) ในส่วนของ Internal (IIT) , (OIT) และ External (EIT) มาให้ฝ่ายพิทักษ์คุณธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ที่ Email : [email protected]