ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า