นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2564

นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2564

นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา โดยในในเบื้องต้นในการสอบข้อเขียน จะให้สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีมาตราฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยถือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ นอกจากนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ในคราวเดียวกัน

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

            วันที่ 20 เมษายน 2564 นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มีการประชุมผ่าน Video Conferrence ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สรุปผลการหารือดังนี้

1. ในขณะนี้ สถานการณ์การติดเชื่อโควิด – 19 มีความรุนแรงตามลำดับ ประกอบกับในกรมป่าไม้ มีการพบผู้ติดเชื้อแล้ว ดังนั้น ขอให้ทุกสำนักให้ความสำคัญกับการป้องกัน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ในสำนักปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน (work from home) ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในขณะนี้ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ขอให้เร่งดำเนินการ และสำหรับรายการงบลงทุนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ยังไม่ดำเนินการ ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ก็ให้เข้ามาดำเนินการให้เรียบร้อย

3. ในระหว่างนี้ ขอให้ทุกสำนักทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดอัตรากำลังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ หากสำนักใดที่มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าหน้าที่จะติดเชื้อโควิด – 19 ก็ให้ดำเนินการสั่งการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานเกิน 50 เปอร์เซนต์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ เป็นสำคัญ

ในตอนท้าย อธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระวังตัว รักษาสุขภาพให้แข็งแรง อย่างเดินทางไปในสถานที่ที่เสี่ยงการติดเชื้อโรค และหากมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน ก็ขอให้อยู่บ้านพักจริง รวมทั้ง ให้ช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อนร่วมงานด้วย

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมกิจกรรมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต”

                วันที่ 20 เมษายน 2564 นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมกิจกรรมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต” โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้บริหารส่วนกลาง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตพร้อมกันทั่วประเทศ โดย อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมป่าไม้ 6 ข้อ ผ่านระบบการประชุมทางไกล vdo conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นการสร้างค่านิยม ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง นายอดิศร  นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                วันที่ 21 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ในโอกาสเถลิงศกปีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับพระราชทาน ณ ห้องประชุม 1  อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุม morning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

                วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่าน VDO Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคด้วย โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

                1. สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งระดับรองอธิบดี ต้องขยายเวลาออกไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ จึงจะแต่งตั้งนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ทำหน้าที่รองอธิบดีกรมป่าไม้ ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอาวุโส และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมป่าไม้

                2. จากการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. เมื่อวานนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้ ที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน คือ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎร ภายใต้โครงการ คทช. ซึ่ง รมว.ทส. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2565 ดังนั้น จึงขอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จัดทำแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ รมว.ทส.

                3. เรื่องไฟป่าและปัญหาหมอกควัน เป็นอีกเรื่องที่่ท้าทายการดำเนินงานของกรมป่าไม้ รวมถึงโครงการชิงเก็บที่กำหนดให้มีการเก็บเชื้อเพลิงให้ได้ 100 ตัน ตามแผนที่กำหนดไว้

                4. การเตรียมการย้ายสถานที่ทำงานของหน่วยงานในสังกัดที่ได้กำหนดหน่วยงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานใดพร้อมที่จะย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่ ก็ให้สามารถดำเนินการได้เลย ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่ยังต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ก็ให้พิจารณาวงเงินงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการก่อน เพื่อจะได้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ 904 (ส่วนแยกวังศุโขทัย) โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

                นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยมีข้อสรุปการประชุม ดังนี้ 

                1. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการทำงานในรูปแบบ WFH ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

                2. การขออนุมัติไปราชการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  โดยขอให้พิจารณาเพิ่มข้อความในหนังสือขออนุมัติความว่า “ทั้งนี้ ในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

                3.ให้ทุกหน่วยงานพิจารณานำแอปพลิเคชัน VWORLD โปรแกรม  VWORK มาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานรูปแบบ WFH โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และศึกษาคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์กรมป่าไม้

                4. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดบัตรแสดงตนขณะที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาและกำชับให้ รปภ. ติดสติ๊กเกอร์แสดงการผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย

                ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย จากคุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ  “SEAC” ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน  โดยได้นำเสนอหลักสูตรทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรภาครัฐ  ซึ่งเป็นรูปแบบการฝึกพัฒนาทักษะที่ใช้รูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านระบบออนไลน์ และระบบ Zoom Meeting ตลอดจนมีการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากห้องเรียนจริง

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้แทนกรมป่าไม้ นำข้าวกล่อง และน้ำฝาง (พร้อมดื่ม) ผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ

                วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายฐิติพันธ์  จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้แทนกรมป่าไม้ นำข้าวกล่อง และน้ำฝาง (พร้อมดื่ม) ผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ ให้แก่ ผู้มาร่วมงานกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และได้แจกกล้าไม้ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน น้ำดื่มสมุนไพรฝาง มีสรรพคุณ ช่วยบรรเทาอาการร้อนใน แก้เสมหะ บำรุงโลหิต แก้เลือดกำเดา

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการ

          วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมเรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการส่วนการคลัง กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และผู้เข้าร่วมจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าทั่วประเทศ เข้าร่วม

          ทั้งนี้ มีการทำความเข้าใจขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการ การเตรียมความพร้อมงานด้านบัญชีภาครัฐ เพื่อรับรองระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai และซักซ้อมแนวปฏิบัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การเบิกจ่ายของ สจป.ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วต่อไป

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สำนักบริหารกลาง ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี และงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

                วันที่ 8  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.00-11.30 น. นายฐิติพันธ์  จูจันทร์โชติ  ผอ.สำนักบริหารกลาง  ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกเทียมคมกฤส  กรมป่าไม้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี   ซึ่งกำหนดจัดในวันที่  17-18  กันยายน 2563  ณ กรมป่าไม้  และงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี  2563  ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 17-18  ตุลาคม  2563  ณ  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน  จ.น่าน 

                โดยมอบหมายภารกิจให้ ผอ.ส่วนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป