โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ หลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

coming soon

 READ MORE

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสมุด (เดิม) ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า โดยมีนายภูษิต พรหมมาณพ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล” โดยมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม คณะวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 คน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Read more

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก”

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” โดยมี นายปราโมทย์ อรกิจ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม คณะวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก” จัดโดยส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตบวกของพนักงาน และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของกรมป่าไม้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆ สู่ความคิดและแนวปฏิบัติในเชิงบวก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้พัฒนาทัศนคติที่ดีต่อทั้งตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร การบรรยายและฝึกปฏิบัติในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรบริษัทแอดทีม เอช อาร์ พลัส นำโดยนางธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์ นางสาวฐิติทรัพย์ ปิยประไพ และนางสาวแพรวพรรณ อ่องเอี่ยม เป็นผู้บรรยาย และมีบุคลากรกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมฝึกอบรม

Read more

1 2 3 10