4 สิงหาคม 2565 กรมป่าไม้ จัดการประชุมติดตามการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (MMRF5) โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ทส. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565 พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีร่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน บุคลากร เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลองค์ความรู้ของกรมป่าไม้ ได้ทางเว็บไซต์ www.forest.go.th/knowledge

ทส. ร่วมกับ ปชช. ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้

24 กรกฎาคม 2565 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รมว.ทส. ได้กล่าวเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”นำคณะจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนร่วมกิจกรรมการบำรุงดูแลต้นไม้ภายในบริเวณวัด พร้อมกันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมผู้บริหารที่เข้าร่วมงานได้ปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ภายในบริเวณวัด นอกจากนี้กรมป่าไม้จัดทีมชุดปฏิบัติการรุกขกร เข้ามาดูแล บำรุงต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าไปแล้วบางส่วน ได้แก่ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ทรงปลูก ที่มีอายุถึง 145 ปี ต้นพะยอมโบราณ อายุกว่า 100 ปี พร้อมทั้งได้จัดทีมรุกขกร จำนวน 30 คน มาดูแล รักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณโดยรอบวัดด้วย

กรมป่าไม้เข้าร่วมการประชุมติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตามและขับเคลื่อนฯ จำนวน 113 โครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าแม่ยางและป่าแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำงาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น

1 2 3 19