พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไพโรนจ์ ชั้น 3

นายธิติกร  กิตตินันท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่กรม ร่วมเป็นพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกับหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 34 โดยมีท่านอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี

1 2 3 18