นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

7 กรกฎาคม 2565 นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับคณะของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดวิกฤตโลกร้อน สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เร่งปลูกต้นไม้ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และผู้นำเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Youth Camp) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมไพโรนจ์ ชั้น 3

นายธิติกร  กิตตินันท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่กรม ร่วมเป็นพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกับหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 34 โดยมีท่านอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี

1 2 3 4 19