ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


10

นายกรีฑา หงษ์ชูเกียรติ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่่าและควบคุมไฟป่า


นายจารุวัฒ เต็มไพโรจน์
นิติกรชำนาญการ
01 (Mobile)
นายไมตรี คงรักษา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นางสาวทักษพร ทองขยัน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
DSCF6028
นายประมวล มุสิกะเจริญ
พนักงานธุรการ ส.4
04 (Mobile)
นายอภิชาติ มากภิบาล
นิติกร
DSCF6094
นางสุวรรณา เพชรวารินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
DSCF6132
น.ส.ทิพวรรณดี ปานเกิด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ว่าที่ร้อยตรีเจตริน แก้วไทรหงวน
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (Tor)

นายอานนท์ ยิ่งขจร
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (Tor)

นายชัยณรงค์ เขียวคดี
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (Tor)

นายศุภณัฐ ศักดิ์ศรีศิริกุล
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (Tor)

เว็ปไซต์ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (สุราษฎร์ธานี)

หน่วยป้องและพัฒนาป่าไม้ (ชุมพร)

หน่วยป้องและพัฒนาป่าไม้ (ระนอง)

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของส่วน  กำกับ  ควบคุมดูแล  และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
2.  ปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว  การสืบสวน  ดำเนินคดี  และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด  ประสาน  ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งทำลายป่าไม้
3.  ปฎิบัติการด้านการควบคุมไฟป่า  และสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ของสำนัก

        ประกอบด้วย
1.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป  รับผิดชอบ
1.  ปฎิบัติงานธุรการ   และงานสารบรรณของส่วน
2.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน  จัดทำแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน  และจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของส่วน  ส่งสำนัก
3.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย
       1.2  ฝ่ายป้องกันรักษาป่า  รับผิดชอบ
1.  ปฎิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า  ป้องกัน  ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า
2.  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า  การร้องเรียน  ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีด้านป่าไม้
3.  ปฎิบัติการข่าว  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม  เพื่อยับนั้งการบุกรุกทำลายป่า  และประสานความร่าวมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
4.  ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
5.  ให้บริการด้านป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยสวนป่า  กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย
       1.3  ฝ่ายควบคุมไฟป่า  รับผิดชอบ
1.   ปฎิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า  เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า  ประชาสัมพันธ์  และรณรงค์ทุกรูปแบบ  เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
3.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่รับมอบหมาย