หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ชุมพร)


รายชื่อหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ชุมพร)


นายนิวัฒน์ สังข์มาลา
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๒ (ยายไท)

นายพินัยพล นาคเล็ก
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๓ (เสียบญวณ)

นายวิษณุ ใจแข็ง
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๔ (วิสัย)

นายจำนันท์ จุลอดุง
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๕ (หลังสวน)

นายนฤดม อารีเสวต
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๑๑ (สามปาก)

นายอำพร ขาวศิริ
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๑๒ (นาสัก)

นายอุปกรณ์ ศิริมงคล
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๑๔ (ละแม)

นายวิจิตร  สัจจารักษ์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๑๕ (ทุ่งตะโก)

นายนฤดม อารีเสวต
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๑๖ (จันทึง)

นายอมรพงศ์ จินดาไชยพัขร์
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๑๗ (อุชาน)