ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


นายสัจรินทร์ ศรีเสน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


น.ส.อัมพร ภักดีแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

น.ส.ศิริญา ศรีแสง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายชนนท์ เต็มไป
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา จิ้งจ่าย
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายไตรเทพ ชุมเขียว
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายปวัฒน์ชัย พรหมเมศร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายทวี ณ นคร
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3
DSCF6157 (WinCE)
นายศักดิ์ศิริ กิ่งโพธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2

นายกฤษฎา นุ้ยเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.วรรณิตา ปุญมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1417599623556
นางบุษบา ทองมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสถาพร สองแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวเรวดี กัลปพฤกษ์
เจ้าหน้าที่ป่าไม้

นายจารุพงษ์ นิลละออ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้

นายเด่นชัย  ชูเชิด
เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้  มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติ
การส่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า2) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
(2) จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน

(3)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             (1) การเตรียมการรับเสด็จ การดำเนินการในพิธีการต่างๆ และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่รับผิดชอบ

(3) ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ และให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้

(4) รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษและติดตามแผนงานในพื้นที่

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายป่าชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             (1) ส่งเสริม พัฒนา การจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น

(3) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชนในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

4.ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                             (1) กำกับ ควบคุม ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ การผลิตกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้

(3) จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ

(4) ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย