ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


999999999

นายสัจรินทร์ ศรีเสน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


น.ส.อัมพร ภักดีแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
น้องกิ๊ก
น.ส.ศิริญา ศรีแสง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายทวี ณ นคร
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3
DSCF6157 (WinCE)
นายศักดิ์ศิริ กิ่งโพธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล ช.2
100_95571
นายกฤษฎา นุ้ยเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.วรรณิตา ปุญมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1417599623556
นางบุษบา ทองมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นางสถาพร สองแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายจารุพงษ์ นิลละออ
เจ้าหน้าที่การเกษตร

นางสาวเรวดี กัลปพฤกษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
 
           ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.  จัดทำแผนงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ  ทั้งการปลูกป่าในที่ดินของรัฐ  และการปลูกสร้างสวนป่าบนที่ดินเอกชน  การดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกชำกล้าไม้  การปลูกและบำรุงสวนป่า  แก่ภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ
          ประกอบด้วย
1.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ
1.  ปฎิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
2.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
3.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
          1.2  ฝ่ายปลูกป่า รับผิดชอบ
1.  ปฎิบัติงานการปลูกป่า ฟื้นฟูป่าทุกรูปแบบ รวมทั้งการดูแลป้องกันรักษาสวนป่าในความรับผิดชอบ โดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  สนับสนุน  ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ  ทั้งเชิงเศรษฐกิจและการยังชีพ
3.  สนับสนุน  ส่งเสริม  การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ในการประกอบอาชืพด้านป่าไม้
4.  สนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์  และสวนป่าให้แข็มแข็งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
5.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่า  และบำรุงสวนป่า  แก่ภาคเอกชน  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
         1.3  ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้  รับผิดชอบ
1.  ปฎิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป  กล้าไม้มีค่า  และกล้าไม้มงคล  เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน  องค์กรของเอกชน  และหน่วยงานภาครัฐ
2.  พัฒนาการเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุณภาพดี
3.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้  การขยายพันธุ์ไม้แก่ภาคเอกชน  ประชาชน  และหน่วยงานของรัฐ
4.  ปฎิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย