ส่วนวิชาการและกฎหมาย


04

นายอนุพงษ์ เจียมจำรัสศิลป
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย


นางสุพรณี พวงสุนทร
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

น.ส.หยาดพิรุณ  ลิ่มดุลย์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
04 (Mobile)
นายอภิชาติ มากภิบาล
นิติกร

น.ส.ศศิธกาญจน์ น้อยบำเหน็จ
นักวิชาการป่าไม้

ส่วนวิชาการและกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่

(1) ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

(2) สนับสนุน ประสานและส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

(3) เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน

1.2 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน

1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายวิชาการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

2.2 ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.3 ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรม และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้

2.4 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายกฎหมาย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 ดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.3 ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้

3.4 ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวข้องคดีการติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้

3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย