ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี


นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี


นายขนก ขนอม
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
no image 120x164
นาย สมจินต์ ไชยพัฒน์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
Picture 246
นายสุทธิวิทย์ เพชรมีศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววันทณี ชูเชิด
นิติกร

นางอังสุมาลิน โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
no image 120x164
นายนฤนาท จินดา
พนักงานพิทักษ์ป่า

นายกิติศัพท์ วิชานนท์
พนักงานพิทักษ์ป่า
no image 120x164
นายสุรพล  พรหมทุ่งฆ้อ
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นางสาวจีรนันท์  ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
no image 120x164
นางสาวสุธาสินี  ถนนแก้ว
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (Tor)
no image 120x164
นายจิรายุ  มาสิงห์
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (Tor)
no image 120x164
นางสาวธนัฐฐา นุ่นนวน
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (Tor)
no image 120x164
นายณัฐวุธ สงวนพิศ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (Tor)

เว็บไซต์ ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  2. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด ตลอดจนประสานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
  3. ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัยของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด
  4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี แบ่งงานภายในเป็น 3  ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคคล การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

(2) จัดทำแผน ใช้จ่ายงบประมาณควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ และการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด

(2) ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตด้านการป่าไม้ และการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการจัดการที่ดินป่าไม้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และอนุญาต

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ การจัดการป่าชุมชน และการส่งเสริมการปลูกป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด

(3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการฟื้นฟูป่าการส่งเสริมปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การจัดการป่าชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย