ศูนย์ป่าไม้ชุมพร


นายพินัยพล นาคเล็ก
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชุมพร


นายไพโรจน์  ทองนพรัตน์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

จ.ต.ประเสริฐ พ่วงศิริ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

น.ส.กาญจนา วีรวงศ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นางสาวอารีย์ จำชู
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4

นางสมใจ  นุวรรณโณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4

นายวิศิลป์  รุกเขตต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส.4

น.ส.บังอร  พลอยมา
นักวิชาการเผยแพร่

นางสุรภา  พลหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ธนัญชนก  มอญเมย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.อลิสา  สุนสาระพัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช)

น.ส.อรุณวรรณ  เทวบุญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช)

น.ส.วัลภา  สุริยสินธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายอรรถพร  จารีมุข
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายบุญเชย  ครุฑเขียน
พนักงานพิทักษ์ป่า

นายกิตติศักดิ์  กรดอักษร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

นายปิยะ  จารุมา
เจ้าหน้าที่การเกษตร