มาตรา ๙(๔)


มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รหัสเอกสาร  เรื่อง
 คำสั่ง/ระเบียบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 9-4-001 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 9-4-002 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
 9-4-003 การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 9-4-004 คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
 9-4-005 รายงานผลการสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
 9-4-006 ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลและบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9-4-007 แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
 9-4-008 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 9-4-009 การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และมอบอำนวจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9-4-010 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9-4-011 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการรและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่
 9-4-012 ปัญหาของการจัดการป่าชุมชน
 9-4-013 กำชับให้ผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒
 9-4-014 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้
 9-4-015 การให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้รับทราบข้อกำหนด กฎกระทรวง
 9-4-016 สรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9-4-017 การกำหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
 9-4-018 กำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอล์
 9-4-019 แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการใช้คำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 9-4-020 ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9-4-021 มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑-๑๓ และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) ทุกสาขา เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒
 9-4-022 การยกร่างระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9-4-023 แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการปลูกป่าทดแทนด้วยเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)
 9-4-024 ให้ชะลอการอนุญาตไม้สัก ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครอง การตรวจสอบการทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม และการนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 9-4-025 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
 9-4-026 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 9-4-027 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำไม้กฤษณาเข้ามาในราชอาณาจักร
 9-4-028 การออกใบเบิกทางไม้แปรรูป
 9-4-029 การถ่ายลำสินค้าที่มีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์
 9-4-030 การตรวจสอบการนำไม้จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร
 9-4-031 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้และค่าชดเชยการปลูกป่าและบำรุงป่า
 9-4-032 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 แบบฟอร์ม/ตัวอย่างคำสั่งต่างๆ
 9-4-033 (แบบบัญชีไม้ท่อน) บัญชีรายการไม้แปรรูปที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
 9-4-034 แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทาง
 9-4-035 แบบรายงานการตรวจสอบไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ คลังสินค้าของศุลกากรและการออกใบเบิกทางของสำนักงาน ป่าไม้สาขา จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 9-4-036 คำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน
 9-4-037 การขออนุญาตนำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้และพันจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 9-4-038 การแจ้งการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้
 9-4-039 การขอออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
 9-4-040 คำขอรับใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
 9-4-041 คำขอค้าของป่าหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม๑)
 9-4-042 คำขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม
 9-4-043 คำขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๑)
 9-4-044 คำขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๔)
 9-4-045 คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.๖)
 9-4-046 คำขอทำการแปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูปหรือมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง
 9-4-047 หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอม, หนังสือมอบอำนาจ, คำขอใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง
 9-4-048 คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา (ป.ส.๑๗)
 9-4-049 รายงานการตรวจสภาพป่าที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐขอให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๘)
 9-4-050 กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๙)
 9-4-051 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) (ป.ส.๒๐)
 9-4-052 คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (สำหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) (ป.ส.๒๑)
 9-4-053 รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๒)
 9-4-054 หนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หรือออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๓)
 9-4-055 คำขออนุญาตเข้ากระทำเพื่อประโยชน์การศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๔)
 9-4-056 หนังสืออนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๖)
 9-4-057 คำขออนุญาตเข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๗)
 9-4-058 หนังสืออนุญาตให้เข้าไปหรือผ่านหรือใช้ทางหรือนำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๘)
 9-4-059 คำขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๒๙)
 9-4-060 รายงานการตรวจสภาพป่าที่มีผู้ขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลู้กไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๓๐)
 9-4-061 หนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 9-4-062 รายงานสรุปผลการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น (ป.ส.๓๒)
 คู่มือ/ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 9-4-063 รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 9-4-064 คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพื่อการจัดทำงบประมาณ
 9-4-065 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมป่าไม้
 9-4-066 คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของกรมป่าไม้
 9-4-067 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้
 9-4-068 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
 9-4-069 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
 9-4-070 คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ (โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
อัพเดต ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557