มาตรา ๗(๓)


มาตรา ๗(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

รหัสเอกสาร เรื่อง
 ๗-๓-๐๐๑ สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
 ๗-๓-๐๐๒ ช่องทางและขั้นตอนในการขอรับบริการ
 ๗-๓-๐๐๓ คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557