แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 ธันวาคม 2022


วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาศ 1 โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ วิจัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อให้บริการวิชาการในห้อง […]

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันดล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนี่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน โดยบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันดล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร