แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2021


หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กบินทร์บุรี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี (ผอ.อนันชัยต์ ทับทิม) ให้เข้าร่วมพิธีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันชาติไทย 5 ธันวาคมของทุกปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีท่านวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

แบบ คนช 4-1 4-2 4-3 ระเบียบ คนช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการฯ ป่าชุมชน จังหวัดสระแก้ว คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในป่าชุมชน จังหวัดสระแก้ว ประกาศจังหวัดฯ ป่าชุมชน จังหวัดสระแก้ว

การรับเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป่าชุมชาประจำจังหวัดสระแก้ววันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.3 (หนองคอก) ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564