สรุปผล Quick Win (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) “ป่าชุมชนต้นแบบ พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ”

สรุปผลการดำเนินโครงการ
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
(Quick Win)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“โครงการป่าชุมชนต้นแบบ พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ”

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ)
ประกาศแต่งตั้งประธานเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด 68 จังหวัด และจัดประชุมเครือข่าย จำนวน 13 จังหวัด 142 อำเภอ

มีตัวแทนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการป่าชุมชนระดับอำเภอเชื่อมโยงระดับจังหวัด ขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (ระดับภาค)
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการป่าชุมชน แสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง กติกาป่าชุมชน จำนวน 4 ครั้ง

เครือข่ายป่าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….

3. พัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน (ระดับประเทศ)
จัดสัมมนาตัวแทนภาครัฐและประชาชน จำนวน 250 คน

มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชน สนับสนุนการพัฒนา (ร่าง) พ.ร.บ.ป่าชุมชน และมีฐานสมาชิกร่วมดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

4. การคัดเลือกป่าชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
คัดเลือกป่าชุมชนที่มีผลงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

มีต้นแบบในการจัดการป่าชุมชน จำนวน 144 ป่าชมุชน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

5. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชน
เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนมีจำนวนทั้งสิ้น 7,868 หมู่บ้าน 111,817 คน (ข้อมูล ณ มีนาคม 2562)