กระบี่

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านนาทุ่งกลาง6เกาะกลางเกาะลันตากระบี่
2บ้านท่าคลอง9เกาะกลางเกาะลันตากระบี่
3บ้านศาลาด่าน1ศาลาด่านเกาะลันตากระบี่
4บ้านทุ่งหยีเพ็ง4ศาลาด่านเกาะลันตากระบี่
5บ้านโล๊ะดุหยง5ศาลาด่านเกาะลันตากระบี่
6บ้านทุ่งปรือ4พรุเตียวเขาพนมกระบี่
7บ้านต้นหาร7หน้าเขาเขาพนมกระบี่
8บ้านดินนา2คลองพนคลองท่อมกระบี่
9บ้านพรุใหญ่6คลองพนคลองท่อมกระบี่
10บ้านหินเพิง8คลองพนคลองท่อมกระบี่
11บ้านเพหลาใต้1เพหลาคลองท่อมกระบี่
12บ้านพรุเตียว5เพหลาคลองท่อมกระบี่
13บ้านบนไร่2เขาเขนปลายพระยากระบี่
14บ้านบางเท่าแม่1เขาต่อปลายพระยากระบี่
15บ้านบางอวด3เขาต่อปลายพระยากระบี่
16บ้านเขาต่อ4เขาต่อปลายพระยากระบี่
17บ้านนา6เขาต่อปลายพระยากระบี่
18บ้านโคกยอ7เขาต่อปลายพระยากระบี่
19บ้านโคกเจียก8ปลายพระยาปลายพระยากระบี่
20บ้านบนไร่7กระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่
21บ้านนาปู1ดินแดงลำทับกระบี่
22บ้านคลองหวายเล็ก6คลองขนานเหนือคลองกระบี่
23บ้านควนนกหว้า3โคกยางเหนือคลองกระบี่
24บ้านนาหลวง6โคกยางเหนือคลองกระบี่
25บ้านในทับ8ห้วยยูงเหนือคลองกระบี่
26บ้านเขาล่อม1เขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่
27บ้านทุ่งสง4เขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่
28บ้านเขาแก้ว4คลองยาอ่าวลึกกระบี่
29บ้านปากช่อง5คลองยาอ่าวลึกกระบี่
30บ้านหนองหลุมพอ4คลองหินอ่าวลึกกระบี่
31บ้านอ่าวลึกใต้2อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
32บ้านคีรีวงศ์6อ่าวลึกน้อยอ่าวลึกกระบี่
33บ้านในยวนแขก1อ่าวลึกเหนืออ่าวลึกกระบี่
34บ้านน้ำจาน3อ่าวลึกเหนืออ่าวลึกกระบี่