พัทลุง

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านพูด2คลองเฉลิมกงหราพัทลุง
2บ้านป่าแก่ออก7คลองเฉลิมกงหราพัทลุง
3บ้านนาบอน8คลองเฉลิมกงหราพัทลุง
4บ้านสี่แยกบ้านพูด12คลองเฉลิมกงหราพัทลุง
5บ้านควนขี้แรด7ชะรัดกงหราพัทลุง
6บ้านตกเขา5เขาชัยสนเขาชัยสนพัทลุง
7บ้านลานช้าง7เขาชัยสนเขาชัยสนพัทลุง
8บ้านปากทางเกาะทองสม12เขาชัยสนเขาชัยสนพัทลุง
9บ้านทุ่งสำโรง9นาขยาดควนขนุนพัทลุง
10บ้านเขาวังทอง12นาขยาดควนขนุนพัทลุง
11บ้านหนองยาง3ปันแตควนขนุนพัทลุง
12บ้านเขากลาง13ปันแตควนขนุนพัทลุง
13บ้านเขาอ้อ3มะกอกเหนือควนขนุนพัทลุง
14บ้านนาสวน5มะกอกเหนือควนขนุนพัทลุง
15บ้านควนอินนอโม7ตะโหมดตะโหมดพัทลุง
16บ้านป่าพงค์9ตะโหมดตะโหมดพัทลุง
17บ้านทุ่งเศรษฐี12นาปะขอบางแก้วพัทลุง
18บ้านหารบัว9ทุ่งนารีป่าบอนพัทลุง
19บ้านหลักสิบ5หนองธงป่าบอนพัทลุง
20บ้านประชาสามัคคี7เกาะเต่าป่าพะยอมพัทลุง
21บ้านหนองถิน12เกาะเต่าป่าพะยอมพัทลุง
22บ้านชายหาน11ควนมะพร้าวเมืองพัทลุงพัทลุง
23บ้านค่ายไทย16ควนมะพร้าวเมืองพัทลุงพัทลุง
24บ้านเขาจิ้งโจ้9ชัยบุรีเมืองพัทลุงพัทลุง
25บ้านปากสระ10ชัยบุรีเมืองพัทลุงพัทลุง
26บ้านดอนแบก1ปรางหมู่เมืองพัทลุงพัทลุง
27บ้านเขาแดง5พญาขันเมืองพัทลุงพัทลุง
28บ้านพลายทอง9พญาขันเมืองพัทลุงพัทลุง
29บ้านคลองเรือ10พญาขันเมืองพัทลุงพัทลุง
30บ้านลำ7ร่มเมืองเมืองพัทลุงพัทลุง
31บ้านห้วยไทร4ชุมพลศรีนครินทร์พัทลุง
32บ้านคลองหมวย1ลำสินธุ์ศรีนครินทร์พัทลุง
33บ้านโหล๊ะอม9ลำสินธุ์ศรีนครินทร์พัทลุง
34บ้านโหล๊ะหนุน4อ่างทองศรีนครินทร์พัทลุง
35บ้านเกาะไทร1เขาปู่ศรีบรรพตพัทลุง
36บ้านควนลม3เขาปู่ศรีบรรพตพัทลุง
37บ้านทุ่งยูง4เขาปู่ศรีบรรพตพัทลุง
38บ้านเหรียงงาม6เขาปู่ศรีบรรพตพัทลุง
39บ้านเขาป้าแหร้7เขาปู่ศรีบรรพตพัทลุง
40บ้านเขาย่าออก4เขาย่าศรีบรรพตพัทลุง
41บ้านวังบาก6เขาย่าศรีบรรพตพัทลุง