ลำปาง

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านสบปุง3ท่าผาเกาะคาลำปาง
2บ้านสบต๋ำ3นาแก้วเกาะคาลำปาง
3บ้านศรีดอนมูล6นาแก้วเกาะคาลำปาง
4บ้านป่าแข7นาแก้วเกาะคาลำปาง
5บ้านหาดปู่ด้าย1นาแส่งเกาะคาลำปาง
6บ้านแม่ไฮ2นาแส่งเกาะคาลำปาง
7บ้านนาแก้วตะวันออก3นาแส่งเกาะคาลำปาง
8บ้านแม่หยวก4นาแส่งเกาะคาลำปาง
9บ้านนาเวียง5นาแส่งเกาะคาลำปาง
10บ้านนากิ๋ม7นาแส่งเกาะคาลำปาง
11บ้านใหม่เตาปูน8นาแส่งเกาะคาลำปาง
12บ้านโป่งร้อน1ใหม่พัฒนาเกาะคาลำปาง
13บ้านต้นผึ้ง5ใหม่พัฒนาเกาะคาลำปาง
14บ้านสันตินิคม8ใหม่พัฒนาเกาะคาลำปาง
15บ้านเข้าซ้อน1ไหล่หินเกาะคาลำปาง
16บ้านไหล่หิน2ไหล่หินเกาะคาลำปาง
17บ้านแม่ฮวก3ไหล่หินเกาะคาลำปาง
18บ้านไหล่หินตะวันตก6ไหล่หินเกาะคาลำปาง
19บ้านแม่แป้น5นาแกงาวลำปาง
20บ้านใหม่นาแช่2บ้านโป่งงาวลำปาง
21บ้านโป่ง4บ้านโป่งงาวลำปาง
22บ้านเป๊าะ5บ้านโป่งงาวลำปาง
23บ้านเป๊าะทอง10บ้านโป่งงาวลำปาง
24บ้านสันโค้งพัฒนา11บ้านโป่งงาวลำปาง
25บ้านนาแรม1บ้านร้องงาวลำปาง
26บ้านร้อง2บ้านร้องงาวลำปาง
27บ้านสบป๋อน3บ้านร้องงาวลำปาง
28บ้านข่อย4บ้านร้องงาวลำปาง
29บ้านท่าเจริญ9บ้านร้องงาวลำปาง
30บ้านร้องพัฒนา10บ้านร้องงาวลำปาง
31บ้านร่องต้า1บ้านหวดงาวลำปาง
32บ้านหวด2บ้านหวดงาวลำปาง
33บ้านห้วยทาก3บ้านหวดงาวลำปาง
34บ้านปันใต้5ปงเตางาวลำปาง
35บ้านห้วยแม่หิน8ปงเตางาวลำปาง
36บ้านปันพัฒนา9ปงเตางาวลำปาง
37บ้านวังควาย6หลวงใต้งาวลำปาง
38บ้านดง7หลวงใต้งาวลำปาง
39บ้านแป้นเหนือ1บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
40บ้านสบหก2บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
41บ้านสาแพะ3บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
42บ้านสา4บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
43บ้านสามัคคี5บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
44บ้านแป้นใต้6บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
45บ้านสาแพะเหนือ7บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
46บ้านแป้นพัฒนา8บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
47บ้านนาไหม้2เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
48บ้านนางาม3เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
49บ้านไผ่งาม4เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
50บ้านไผ่แพะ5เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
51บ้านไผ่ทอง6เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
52บ้านแม่สุก1แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
53บ้านทุ่งคาเหนือ4แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
54บ้านใหม่สามัคคี6แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
55บ้านผาช่อ8แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
56บ้านสบสุก9แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
57บ้านทุ่งคาใต้10แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
58บ้านศรีบุญเรืองใต้11แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
59บ้านเก้าตื้อ, บ้านสวนดอกคำ4วิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
60บ้านปากกอง3นาโป่งเถินลำปาง
61บ้านหนองห้า4นาโป่งเถินลำปาง
62บ้านสันป่าหนาด5นาโป่งเถินลำปาง
63บ้านนาโป่ง6นาโป่งเถินลำปาง
64บ้านสันป่าจี้8นาโป่งเถินลำปาง
65บ้านห้วยโจ้11นาโป่งเถินลำปาง
66บ้านปากกองตะวันออก12นาโป่งเถินลำปาง
67บ้านแม่เตี๊ยะใน1แม่ถอดเถินลำปาง
68บ้านแม่ถอด2แม่ถอดเถินลำปาง
69บ้านสบเติน6แม่ถอดเถินลำปาง
70บ้านแม่เตี๊ยะนอก8แม่ถอดเถินลำปาง
71บ้านทุ่งเจริญ9แม่ถอดเถินลำปาง
72บ้านแม่ถอดใต้10แม่ถอดเถินลำปาง
73บ้านท่าสามัคคี11แม่ถอดเถินลำปาง
74บ้านแม่ปะหลวง1แม่ปะเถินลำปาง
75บ้านแม่ปะแพะ2แม่ปะเถินลำปาง
76บ้านท่ามะเกว๋น3แม่ปะเถินลำปาง
77บ้านปางกุ่ม4แม่ปะเถินลำปาง
78บ้านท่าผา5แม่ปะเถินลำปาง
79บ้านหัวทุ่ง6แม่ปะเถินลำปาง
80บ้านสันทราย8แม่ปะเถินลำปาง
81บ้านท่าอุดม9แม่ปะเถินลำปาง
82บ้านแม่มอกกลาง2แม่มอกเถินลำปาง
83บ้านสะพานหิน4แม่มอกเถินลำปาง
84บ้านสันป่ามอน5แม่มอกเถินลำปาง
85บ้านแม่มอกใต้6แม่มอกเถินลำปาง
86บ้านเด่นอุดม7แม่มอกเถินลำปาง
87บ้านทุ่งเกาะหลวง8แม่มอกเถินลำปาง
88บ้านห้วยริน1เวียงมอกเถินลำปาง
89บ้านหนองเชียงราน12ล้อมแรดเถินลำปาง
90บ้านเวียงทอง2เวียงมอกเถินลำปาง
91บ้านปางอ้า4เวียงมอกเถินลำปาง
92บ้านแม่แสลม6เวียงมอกเถินลำปาง
93บ้านเวียงทอง12เวียงมอกเถินลำปาง
94บ้านดินดำ3แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
95บ้านทุ่ง4แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
96บ้านสบลี6แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
97บ้านแจ้ซ้อนเหนือ11แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
98บ้านป่าเวียง11ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
99บ้านทุ่งส้าน1บ้านขอเมืองปานลำปาง
100บ้านป่าเหว3บ้านขอเมืองปานลำปาง
101บ้านขอใต้4บ้านขอเมืองปานลำปาง
102บ้านแม่กองปิน6บ้านขอเมืองปานลำปาง
103บ้านขอเหนือ9บ้านขอเมืองปานลำปาง
104บ้านทุ่งแล้ง10บ้านขอเมืองปานลำปาง
105บ้านกลาง12บ้านขอเมืองปานลำปาง
106บ้านแพะ4เมืองปานเมืองปานลำปาง
107บ้านสบปาน7เมืองปานเมืองปานลำปาง
108บ้านน้ำโจ้8เมืองปานเมืองปานลำปาง
109บ้านหลวงเมืองปาน9เมืองปานเมืองปานลำปาง
110บ้านหัวฝาย4กล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง
111บ้านศรีดอนชัย5ต้นธงชัยเมืองลำปางลำปาง
112บ้านศรีไตรภูมิ12นิคมพัฒนาเมืองลำปางลำปาง
113บ้านค่ากลาง2บ้านค่าเมืองลำปางลำปาง
114บ้านทุ่งโจ้3บ้านค่าเมืองลำปางลำปาง
115บ้านค่าหลวง4บ้านค่าเมืองลำปางลำปาง
116บ้านห้วยเป้ง5บ้านค่าเมืองลำปางลำปาง
117บ้านหัวทุ่ง9บ้านเป้าเมืองลำปางลำปาง
118บ้านหัวทุ่ง1บ้านแลงเมืองลำปางลำปาง
119บ้านห้วยยาง6บ้านเสด็จเมืองลำปางลำปาง
120บ้านห้วยยางพัฒนา14บ้านเสด็จเมืองลำปางลำปาง
121บ้านผึ้ง9บ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปาง
122บ้านม่อน3พิชัยเมืองลำปางลำปาง
123บ้านต้นต้อง5พิชัยเมืองลำปางลำปาง
124บ้านไร่พัฒนา7พิชัยเมืองลำปางลำปาง
125บ้านไร่10พิชัยเมืองลำปางลำปาง
126บ้านใหม่พัฒนา13พิชัยเมืองลำปางลำปาง
127บ้านใหม่พัฒนา8ดอนไฟแม่ทะลำปาง
128บ้านหนอง4น้ำโจ้แม่ทะลำปาง
129บ้านหนองพัฒนา9น้ำโจ้แม่ทะลำปาง
130บ้านท่ากลาง-ท่าใต้7บ้านกิ่วแม่ทะลำปาง
131บ้านแม่ไทย2บ้านบอมแม่ทะลำปาง
132บ้านโป่งแน่น4บ้านบอมแม่ทะลำปาง
133บ้านปงป่าเป้า1วังเงินแม่ทะลำปาง
134บ้านนาดู่3วังเงินแม่ทะลำปาง
135บ้านนาดง4วังเงินแม่ทะลำปาง
136บ้านแพะใหม่5วังเงินแม่ทะลำปาง
137บ้านต้นน๊อต6วังเงินแม่ทะลำปาง
138บ้านมาย7วังเงินแม่ทะลำปาง
139บ้านปางมะโอ8วังเงินแม่ทะลำปาง
140บ้านวังเงิน9วังเงินแม่ทะลำปาง
141บ้านสันดอนแก้ว1สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
142บ้านด่าน2สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
143บ้านแม่วะ3สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
144บ้านสบแม่นาง4สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
145บ้านสันป่าเปา5สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
146บ้านอ้อ6สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
147บ้านแม่ทาน7สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
148บ้านเด่น8สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
149บ้านแม่ทาน9สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
150บ้านก้อม1หัวเสือแม่ทะลำปาง
151บ้านสามขา6หัวเสือแม่ทะลำปาง
152บ้านนายาบ7หัวเสือแม่ทะลำปาง
153บ้านผาแมว8หัวเสือแม่ทะลำปาง
154บ้านนาริน1ผาปังแม่พริกลำปาง
155บ้านผาปังหลวง2ผาปังแม่พริกลำปาง
156บ้านผาปังกลาง3ผาปังแม่พริกลำปาง
157บ้านห้วยไร่4ผาปังแม่พริกลำปาง
158บ้านเด่นอุดม5ผาปังแม่พริกลำปาง
159บ้านท่าไม้1แม่ปุแม่พริกลำปาง
160บ้านแม่ปุ2แม่ปุแม่พริกลำปาง
161บ้านต้นธง3แม่ปุแม่พริกลำปาง
162บ้านโป่งขาม4แม่ปุแม่พริกลำปาง
163บ้านวังผู5แม่ปุแม่พริกลำปาง
164บ้านแม่ปุแพะ6แม่ปุแม่พริกลำปาง
165บ้านเชียงรายลุ่ม3แม่พริกแม่พริกลำปาง
166บ้านปงแท่น1จางเหนือแม่เมาะลำปาง
167บ้านนาสันติราษฎร์6จางเหนือแม่เมาะลำปาง
168บ้านจางเหนือพัฒนา7จางเหนือแม่เมาะลำปาง
169บ้านปางป๋วย2นาสักแม่เมาะลำปาง
170บ้านนาสัก4นาสักแม่เมาะลำปาง
171บ้านสบจาง6นาสักแม่เมาะลำปาง
172บ้านทุ่งเลางาม9นาสักแม่เมาะลำปาง
173บ้านท่าลี3บ้านดงแม่เมาะลำปาง
174บ้านเมาะหลวง8แม่เมาะแม่เมาะลำปาง
175บ้านสบเติ๋น2สบป้าดแม่เมาะลำปาง
176บ้านสวนป่าแม่จาง3สบป้าดแม่เมาะลำปาง
177บ้านหัวก๊อด2ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
178บ้านแม่ลืน5ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
179บ้านสบลืน7ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
180บ้านดอนแก้ว8ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
181บ้านร่องเคาะ9ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
182บ้านแม่สงใต้10ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
183บ้านแสนตอ11ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
184บ้านทุ่งตุ้น13ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
185บ้านใหม่หล่ายท่า2วังซ้ายวังเหนือลำปาง
186บ้านหัวทุ่ง3วังซ้ายวังเหนือลำปาง
187บ้านแม่สุขใน4วังซ้ายวังเหนือลำปาง
188บ้านป่าแขม5วังซ้ายวังเหนือลำปาง
189บ้านแม่สุขวังเหนือ7วังซ้ายวังเหนือลำปาง
190บ้านแม่สุขเหนือ8วังซ้ายวังเหนือลำปาง
191บ้านแม่สุขป่าสัก9วังซ้ายวังเหนือลำปาง
192บ้านสบม่า10วังซ้ายวังเหนือลำปาง
193บ้านแม่โป่ง4วังใต้วังเหนือลำปาง
194บ้านแม่พริก5วังใต้วังเหนือลำปาง
195บ้านหมุ้น6วังใต้วังเหนือลำปาง
196บ้านทุ่งฮี1วังทรายคำวังเหนือลำปาง
197บ้านดง2วังทรายคำวังเหนือลำปาง
198บ้านปงวัง3วังทรายคำวังเหนือลำปาง
199บ้านต้นฮ่าง4วังทรายคำวังเหนือลำปาง
200บ้านก่อ6วังทรายคำวังเหนือลำปาง
201บ้านป่าสัก7วังทรายคำวังเหนือลำปาง
202บ้านทุ่งห้า8วังทรายคำวังเหนือลำปาง
203บ้านทุ่งพัฒนา9วังทรายคำวังเหนือลำปาง
204บ้านตึงใต้1วังทองวังเหนือลำปาง
205บ้านแม่ตึงเหนือ2วังทองวังเหนือลำปาง
206บ้านปงถ้ำ3วังทองวังเหนือลำปาง
207บ้านแม่เย็น4วังทองวังเหนือลำปาง
208บ้านป่าลัน5วังทองวังเหนือลำปาง
209บ้านสารภี6วังทองวังเหนือลำปาง
210บ้านปงทอง7วังทองวังเหนือลำปาง
211บ้านเมืองทอง8วังทองวังเหนือลำปาง
212บ้านร่มโพธิ์ทอง9วังทองวังเหนือลำปาง
213บ้านทัพป่าเส้า1วังเหนือวังเหนือลำปาง
214บ้านทุ่งเป้า4วังเหนือวังเหนือลำปาง
215บ้านแพะใต้5วังเหนือวังเหนือลำปาง
216บ้านป่าเหียง8วังเหนือวังเหนือลำปาง
217บ้านกาด1นายางสบปราบลำปาง
218บ้านดง2นายางสบปราบลำปาง
219บ้านนาปราบ3นายางสบปราบลำปาง
220บ้านนายาง5นายางสบปราบลำปาง
221บ้านนาไม้แดง6นายางสบปราบลำปาง
222บ้านแก่น7นายางสบปราบลำปาง
223บ้านแม่ยอง9นายางสบปราบลำปาง
224บ้านนายางเหนือ10นายางสบปราบลำปาง
225บ้านแม่ทาน3แม่กัวะสบปราบลำปาง
226บ้านแม่กัวะใน5แม่กัวะสบปราบลำปาง
227บ้านแม่กัวะพัฒนา7แม่กัวะสบปราบลำปาง
228บ้านแพะ4สบปราบสบปราบลำปาง
229กรรมการ10สบปราบสบปราบลำปาง
230บ้านทุ่งเจริญ11สบปราบสบปราบลำปาง
231บ้านทุ่งรวงทอง12สบปราบสบปราบลำปาง
232บ้านอุมลอง4สมัยสบปราบลำปาง
233บ้านเด่น5สมัยสบปราบลำปาง
234บ้านป่าไผ่พัฒนา8สมัยสบปราบลำปาง
235บ้านสมัยเสรี11สมัยสบปราบลำปาง
236บ้านนาบอน2ทุ่งงามเสริมงามลำปาง
237บ้านดอนงาม8ทุ่งงามเสริมงามลำปาง
238บ้านสันโป่ง3เสริมกลางเสริมงามลำปาง
239บ้านปงหลวง1เสริมขวาเสริมงามลำปาง
240บ้านปงป่าป๋อ3เสริมขวาเสริมงามลำปาง
241บ้านทุ่งไผ่4เสริมขวาเสริมงามลำปาง
242บ้านแม่เลียงพัฒนา6เสริมขวาเสริมงามลำปาง
243บ้านแม่เลียง7เสริมขวาเสริมงามลำปาง
244บ้านปงประดู่11เสริมขวาเสริมงามลำปาง
245บ้านห้วยหลวง12เสริมขวาเสริมงามลำปาง
246บ้านนาจะลา3เสริมซ้ายเสริมงามลำปาง
247บ้านน้ำหลง7เสริมซ้ายเสริมงามลำปาง
248บ้านใหม่แม่ปาง3เวียงตาลห้างฉัตรลำปาง
249บ้านหัววัง5เวียงตาลห้างฉัตรลำปาง
250บ้านทุ่งเกวียน6เวียงตาลห้างฉัตรลำปาง
251บ้านแม่ตาลน้อย8เวียงตาลห้างฉัตรลำปาง