ตรัง

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเหนือคลอง1คลองลุกันตังตรัง
2บ้านหนองยาว4โคกยางกันตังตรัง
3บ้านป่ากอ5ปะเหลียนปะเหลียนตรัง
4บ้านเจ้าพะ11ปะเหลียนปะเหลียนตรัง
5บ้านลิพัง1ลิพังปะเหลียนตรัง
6บ้านทุ่งปาหนัน2ลิพังปะเหลียนตรัง
7บ้านท่าคลอง3ลิพังปะเหลียนตรัง
8บ้านต้นไทร3สุโส๊ะปะเหลียนตรัง
9บ้านหน้าลา7แหลมสอมปะเหลียนตรัง
10บ้านพิกุลลอย6นาท่ามใต้เมืองตรังตรัง
11บ้านบางยาง1นาท่ามเหนือเมืองตรังตรัง
12บ้านทุ่งครก2นาท่ามเหนือเมืองตรังตรัง
13บ้านสันตัง6หนองตรุดเมืองตรังตรัง
14บ้านทุ่งไหม้1ทุ่งค่ายย่านตาขาวตรัง
15บ้านหน้าเขา4หนองบัวรัษฎาตรัง
16บ้านไทรบ่วง6หนองปรือรัษฎาตรัง
17บ้านเกาะปราง12หนองปรือรัษฎาตรัง
18บ้านคลองโตน11เขาวิเศษวังวิเศษตรัง
19บ้านบางแป้น12เขาวิเศษวังวิเศษตรัง
20บ้านหนองพลอง13เขาวิเศษวังวิเศษตรัง
21บ้านควนคุ้งคั่ง21เขาวิเศษวังวิเศษตรัง
22บ้านทุ่งขมิ้น6ท่าสะบ้าวังวิเศษตรัง
23บ้านน้ำฉา2วังมะปรางวังวิเศษตรัง
24บ้านโคกพลา4วังมะปรางวังวิเศษตรัง
25บ้านทุ่งหลวง7วังมะปรางวังวิเศษตรัง
26บ้านทุ่งส้าน9วังมะปรางวังวิเศษตรัง
27บ้านบางสมบูรณ์10วังมะปรางวังวิเศษตรัง
28บ้านกลาง11วังมะปรางวังวิเศษตรัง
29บ้านอ่าวกลาง10วังมะปรางเหนือวังวิเศษตรัง
30บ้านไสใหญ่7อ่าวตงวังวิเศษตรัง
31บ้านไทรทอง6กะลาเสสิเกาตรัง
32บ้านควนหินส้ม7กะลาเสสิเกาตรัง
33บ้านเขาไม้แก้ว1เขาไม้แก้วสิเกาตรัง
34บ้านไสหนำสูง2เขาไม้แก้วสิเกาตรัง
35บ้านแหลมมะขาม5เขาไม้แก้วสิเกาตรัง
36บ้านไร่ออก5บ่อหินสิเกาตรัง
37บ้านควนเห็นเล1ไม้ฝาดสิเกาตรัง
38บ้านไม้ฝาด3ไม้ฝาดสิเกาตรัง
39บ้านไสบ่อ2นาวงห้วยยอดตรัง
40บ้านควนอารี9บางดีห้วยยอดตรัง
41บ้านสะพานไทร10บางดีห้วยยอดตรัง
42บ้านควนตอ11บางดีห้วยยอดตรัง
43บ้านในเขา1ปากแจ่มห้วยยอดตรัง