ระนอง

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านนิคมผัง ๓3จ.ป.ร.กระบุรีระนอง
2บ้านน้ำขาว6จ.ป.ร.กระบุรีระนอง
3บ้านรังแตน7จ.ป.ร.กระบุรีระนอง
4บ้านคลองจั่นพัฒนา8จ.ป.ร.กระบุรีระนอง
5บ้านในกรัง9จ.ป.ร.กระบุรีระนอง
6บ้านรังแตนใต้11จ.ป.ร.กระบุรีระนอง
7บ้านบางสองรา1บางใหญ่กระบุรีระนอง
8บ้านบางใหญ่เหนือ3บางใหญ่กระบุรีระนอง
9บ้านทับจาก4บางใหญ่กระบุรีระนอง
10บ้านบางใหญ่ล่าง5บางใหญ่กระบุรีระนอง
11บ้านคลองเงิน7ปากจั่นกระบุรีระนอง
12บ้านหาดตุ่น8ปากจั่นกระบุรีระนอง
13บ้านคลองหลีก11ปากจั่นกระบุรีระนอง
14บ้านบางไทร8มะมุกระบุรีระนอง
15บ้านลำเลียง1ลำเลียงกระบุรีระนอง
16บ้านแพรกขวา8ลำเลียงกระบุรีระนอง
17บ้านบางนา9ลำเลียงกระบุรีระนอง
18บ้านห้วยไทรงาม10ลำเลียงกระบุรีระนอง
19บ้านห้วยเสียด2กะเปอร์กะเปอร์ระนอง
20บ้านฝ่ายท่า4กะเปอร์กะเปอร์ระนอง
21บ้านหินขาว9กะเปอร์กะเปอร์ระนอง
22บ้านคอกช้าง10กะเปอร์กะเปอร์ระนอง
23บ้านชาคลี1บางหินกะเปอร์ระนอง
24บ้านทรายแดง1ทรายแดงเมืองระนองระนอง
25บ้านเขาพริกไทย2บางนอนเมืองระนองระนอง
26บ้านบางนอนนอก3บางนอนเมืองระนองระนอง
27เขานางหงส์5ปากน้ำเมืองระนองระนอง
28บ้านราชกรูด3ราชกรูดเมืองระนองระนอง
29บ้านบุรีรัมย์1ในวงใต้ละอุ่นระนอง
30บ้านเนินทอง2ในวงใต้ละอุ่นระนอง
31บ้านทับเหนือ3ในวงใต้ละอุ่นระนอง
32บ้านผาพิง1ในวงเหนือละอุ่นระนอง
33บ้านคอกช้าง2ในวงเหนือละอุ่นระนอง
34บ้านหมอลำ3ในวงเหนือละอุ่นระนอง
35บ้านพรุตาโรย5บางแก้วละอุ่นระนอง
36บ้านในไร่1บางพระเหนือละอุ่นระนอง
37บางแกะ4ละอุ่นใต้ละอุ่นระนอง
38บ้านด่าน6ละอุ่นใต้ละอุ่นระนอง
39บ้านนายาว1ละอุ่นเหนือละอุ่นระนอง
40บ้านบางสังโต้ง3ละอุ่นเหนือละอุ่นระนอง
41บ้านปากแพร่5ละอุ่นเหนือละอุ่นระนอง
42บ้านบางขุนแพ่ง2บางพระเหนือละอุ่น ระนอง
43บ้านทะเลนอก1กำพวนสุขสำราญระนอง
44บ้านภูเขาทอง4กำพวนสุขสำราญระนอง
45บ้านโตนกลอย6กำพวนสุขสำราญระนอง
46บ้านควนไทรงาม4นาคาสุขสำราญระนอง
47บ้านไร่ใน7นาคาสุขสำราญระนอง