พะเยา

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเซี๊ยะ4จุนจุนพะเยา
2บ้านดอนมูล5จุนจุนพะเยา
3บ้านดอนไชย6จุนจุนพะเยา
4บ้านสร้อยศรี7จุนจุนพะเยา
5บ้านจุนพัฒนา8จุนจุนพะเยา
6บ้านดอนมูล9จุนจุนพะเยา
7บ้านดอนมูล14จุนจุนพะเยา
8บ้านดอนมูล15จุนจุนพะเยา
9บ้านสร้อยศรีพัฒนา16จุนจุนพะเยา
10บ้านห้วยสารภี12ทุ่งรวงทองจุนพะเยา
11บ้านแม่วังช้าง1พระธาตุขิงแกงจุนพะเยา
12บ้านธาตุสันติสุข8พระธาตุขิงแกงจุนพะเยา
13บ้านศรีเมืองชุม6ลอจุนพะเยา
14บ้านศรีจอมแจ้ง1หงส์หินจุนพะเยา
15พระธาตุซางคำ3หงส์หินจุนพะเยา
16พระธาตุซางคำ4หงส์หินจุนพะเยา
17พระธาตุซางคำ5หงส์หินจุนพะเยา
18พระธาตุซางคำ9หงส์หินจุนพะเยา
19บ้านร่องดู่10หงส์หินจุนพะเยา
20พระธาตุซางคำ13หงส์หินจุนพะเยา
21บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ4ห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา
22บ้านกิ่วแก้ว8ห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา
23บ้านห้วยยางขาง2ห้วยยางขามจุนพะเยา
24บ้านฝั่งหมิ่น6ห้วยยางขามจุนพะเยา
25ดอยป่าโปร่งนก1น้ำแวนเชียงคำพะเยา
26ดอยป่าโปร่งนก3น้ำแวนเชียงคำพะเยา
27บ้านแม่ต๋ำ4น้ำแวนเชียงคำพะเยา
28ร่องแช่6น้ำแวนเชียงคำพะเยา
29ร่องแช่7น้ำแวนเชียงคำพะเยา
30ร่องแช่9น้ำแวนเชียงคำพะเยา
31บ้านป่าแดงสามัคคี10น้ำแวนเชียงคำพะเยา
32บ้านชัยเจริญ13น้ำแวนเชียงคำพะเยา
33ดอยป่าโปร่งนก14น้ำแวนเชียงคำพะเยา
34บ้านสันติสุข11ฝายกวางเชียงคำพะเยา
35บ้านคุ้ม6ร่มเย็นเชียงคำพะเยา
36บ้านคุ้มเจริญ17ร่มเย็นเชียงคำพะเยา
37บ้านปี้1เวียงเชียงคำพะเยา
38บ้านปี้ใหม่10เวียงเชียงคำพะเยา
39บ้านสันปูเลย8อ่างทองเชียงคำพะเยา
40บ้านเนินสายกลาง11อ่างทองเชียงคำพะเยา
41บ้านจำบอน12อ่างทองเชียงคำพะเยา
42บ้านหลวง1เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
43บ้านปงสนุก2เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
44บ้านไชยสถาน4เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
45บ้านท่าม่าน5เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
46บ้านหล่ายทุ่ง6เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
47บ้านสบทราย7เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
48บ้านใหม่8เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
49บ้านกลาง9เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
50บ้านหนองหมู3บ้านมางเชียงม่วนพะเยา
51บ้านป่าแขมใต้4บ้านมางเชียงม่วนพะเยา
52บ้านป่าแขมเหนือ8บ้านมางเชียงม่วนพะเยา
53บ้านบ่อตอง9บ้านมางเชียงม่วนพะเยา
54บ้านท่าฟ้าใต้2สระเชียงม่วนพะเยา
55บ้านเหล่าพัฒนา10สระเชียงม่วนพะเยา
56บ้านฟ้าสีทอง11สระเชียงม่วนพะเยา
57บ้านป่าเฮี้ย1คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
58บ้านโพธิ์ทอง2คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
59บ้านไผ่ทอง3คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
60บ้านร่มโพธิ์4คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
61บ้านทุ่งกาไชย5คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
62บ้านทุ่งพัฒนา6คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
63บ้านปางเจริญศึกษา7คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
64บ้านปาง8คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
65บ้านแม่หล่าย9คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
66บ้านถ้ำ1บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
67บ้านถ้ำหนองหัวหม่น2บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
68บ้านถ้ำอนามัย3บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
69บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง4บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
70บ้านสันทราย5บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
71บ้านถ้ำเจริญราษฎร์6บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
72บ้านถ้ำมงคล7บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
73บ้านสันทรายทอง8บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
74บ้านถ้ำจอมศีล9บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
75บ้านสันต้นศรี10บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
76บ้านสันต้นเปา11บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
77บ้านสันทรายเงิน12บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
78บ้านปิน1บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
79บ้านปิน2บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
80บ้านปิน3บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
81บ้านปิน4บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
82บ้านปิน5บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
83บ้านปิน6บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
84บ้านปิน7บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
85บ้านปิน8บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
86บ้านปิน (บ้านปินพัฒนา)9บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
87บ้านปิน10บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
88ตำบลสันโค้ง1สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
89ตำบลสันโค้ง2สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
90บ้านห้วยทรายเลื่อน3สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
91บ้านจำไก่4สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
92บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง5สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
93บ้านใหม่พัฒนา6สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
94บ้านร่องชมภู7สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
95บ้านชาติภูไทย8สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
96บ้านห้วยทรายแก้ว9สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
97บ้านใหม่สันกลาง10สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
98บ้านใหม่ดอนเจริญ11สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
99ตำบลห้วยลาน1ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
100ตำบลห้วยลาน2ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
101ตำบลห้วยลาน3ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
102ตำบลห้วยลาน4ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
103ตำบลห้วยลาน5ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
104ตำบลห้วยลาน6ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
105ตำบลห้วยลาน7ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
106ตำบลห้วยลาน8ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
107ตำบลห้วยลาน9ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
108ตำบลห้วยลาน10ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
109ตำบลห้วยลาน11ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
110บ้านเนินสมบูรณ์12ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
111ตำบลห้วยลาน13ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
112ตำบลห้วยลาน14ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
113ตำบลห้วยลาน15ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
114บ้านใหม่แท่นคำพัฒนา16ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
115บ้านน้ำปุก1ขุนควรปงพะเยา
116บ้านน้ำแป้ง2ขุนควรปงพะเยา
117บ้านสบเกี๋ยง3ขุนควรปงพะเยา
118บ้านนาอ้อม5ขุนควรปงพะเยา
119บ้านผาตั้ง6ขุนควรปงพะเยา
120บ้านสบขาม8ขุนควรปงพะเยา
121บ้านแสงไทร9ขุนควรปงพะเยา
122บ้านน้ำริน10ขุนควรปงพะเยา
123บ้านสันกลาง12ขุนควรปงพะเยา
124ตำบลควร1ควรปงพะเยา
125ตำบลควร2ควรปงพะเยา
126ตำบลควร3ควรปงพะเยา
127ตำบลควร4ควรปงพะเยา
128บ้านห้วยขุ่น5ควรปงพะเยา
129บ้านแสะ6ควรปงพะเยา
130ตำบลควร7ควรปงพะเยา
131ตำบลควร9ควรปงพะเยา
132ตำบลควร10ควรปงพะเยา
133ตำบลควร11ควรปงพะเยา
134บ้านปางวัว19งิมปงพะเยา
135บ้านบ่อค้าง5นาปรังปงพะเยา
136บ้านหนองท่าควาย7นาปรังปงพะเยา
137บ้านห้วยสิงห์1ปงปงพะเยา
138บ้านค่าไพบูลย์2ปงปงพะเยา
139บ้านดู่3ปงปงพะเยา
140บ้านกองแล4ปงปงพะเยา
141บ้านม่วง5ปงปงพะเยา
142บ้านหนุน6ปงปงพะเยา
143บ้านบอน7ปงปงพะเยา
144บ้านร้องเอี่ยน8ปงปงพะเยา
145บ้านแม่จั๊วะ10ปงปงพะเยา
146บ้านต้อง12ปงปงพะเยา
147บ้านดง13ปงปงพะเยา
148บ้านเดื่อ15ปงปงพะเยา
149บ้านดอนมูล16ปงปงพะเยา
150บ้านน้ำต้ม5ผาช้างน้อยปงพะเยา
151บ้านดอนเงิน1ออยปงพะเยา
152บ้านหล่าย4ออยปงพะเยา
153บ้านฝายแก้ว7ออยปงพะเยา
154บ้านป่าแพะ8ออยปงพะเยา
155บ้านแม่ทาย9ออยปงพะเยา
156บ้านร่องปอ7ดงเจนภูกามยาวพะเยา
157บ้านป่าฝาง2ห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา
158บ้านหนองลาว4ห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา
159บ้านอิงโค้ง5ห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา
160บ้านหาดแฟน6ห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา
161บ้านใหม่10ห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา
162บ้านสันป่าแดง11ห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา
163บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์8ป่าสักภูซางพะเยา
164บ้านนาหนุน2ภูซางภูซางพะเยา
165บ้านห้วยส้าน4ภูซางภูซางพะเยา
166บ้านทุ่งติ้ว6ภูซางภูซางพะเยา
167บ้านผาลาด7ภูซางภูซางพะเยา
168บ้านหนองเลา8ภูซางภูซางพะเยา
169บ้านธาตุภูซาง10ภูซางภูซางพะเยา
170บ้านสบบง2สบบงภูซางพะเยา
171บ้านสบบง10สบบงภูซางพะเยา
172บ้านร่องขุย10จำป่าหวายเมืองพะเยาพะเยา
173บ้านจำป่าหวายทุ่ง11จำป่าหวายเมืองพะเยาพะเยา
174ตำบลท่าจำปี1ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
175ตำบลท่าจำปี2ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
176ตำบลท่าจำปี3ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
177บ้านท่าจำปี4ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
178ตำบลท่าจำปี5ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
179ตำบลท่าจำปี6ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
180ตำบลท่าจำปี7ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
181ตำบลท่าจำปี8ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
182ตำบลท่าจำปี9ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
183ตำบลท่าจำปี10ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
184ตำบลท่าจำปี11ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
185บ้านต๊ำกลาง8บ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา
186บ้านต๊ำใน9บ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา
187บ้านโปร่งขาม10บ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา
188บ้านต๊ำพระแล11บ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา
189บ้านสางใต้1บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
190บ้านสางเหนือ2บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
191บ้านสันเวียงใหม่3บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
192บ้านสันเวียงใหม่4บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
193บ้านสันป่าค้าง5บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
194บ้านงิ้วใต้6บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
195บ้านงิ้วเหนือ7บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
196บ้านสันบัวบก8บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
197บ้านม่อนแก้ว9บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
198บ้านผาช้างมูบ1สันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา
199บ้านแม่กาโทกหวาก4แม่กา เมืองพะเยาพะเยา
200บ้านแม่กาหัวทุ่ง12แม่กา เมืองพะเยาพะเยา
201บ้านแม่กาโทกหวาก17แม่กา เมืองพะเยาพะเยา
202บ้านสันขี้เหล็ก1แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
203บ้านโซ้2แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
204บ้านร่องคำน้อย4แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
205บ้านไร่5แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
206บ้านสันป่าสัก6แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
207บ้านซ่อน7แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
208บ้านแม่นาเรือปง8แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
209บ้านแม่นาเรือสันทราย9แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
210บ้านแม่นาเรือใต้10แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
211บ้านโบสถ11แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
212บ้านไร่สันจำปา13แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
213บ้านสันป่างิ้ว14แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
214บ้านแม่นาเรือปง16แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
215บ้านแม่นาเรือสันทราย17แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
216บ้านเหล่าพัฒนา18แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
217บ้านโป่งเกลือเหนือ9แม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา
218บ้านโป่งเกลือเหนือ15แม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา
219บ้านดงบุญนาค7บ้านเหล่าแม่ใจพะเยา
220บ้านดงอินตาเหนือ11บ้านเหล่าแม่ใจพะเยา
221บ้านแม่สุก1แม่สุกแม่ใจพะเยา
222บ้านแม่สุก2แม่สุกแม่ใจพะเยา
223บ้านแม่จว้าเหนือ3แม่สุกแม่ใจพะเยา
224บ้านแม่จว้ากลาง4แม่สุกแม่ใจพะเยา
225บ้านแม่จว้าใต้5แม่สุกแม่ใจพะเยา
226บ้านแม่สุก6แม่สุกแม่ใจพะเยา
227บ้านแม่จว้าปันเจิง7แม่สุกแม่ใจพะเยา
228บ้านแม่จว้า8แม่สุกแม่ใจพะเยา
229บ้านแม่สุก9แม่สุกแม่ใจพะเยา
230บ้านแม่สุก10แม่สุกแม่ใจพะเยา
231บ้านป่าสักสามัคคี12ศรีถ้อยแม่ใจพะเยา