ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านหนองคอก2คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
2บ้านเกาะลอย3คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
3บ้านวังหิน4คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
4บ้านหนองขาหยั่ง5คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
5บ้านธรรมรัตน์ใน6คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
6บ้านร่มโพธิ์ทอง7คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
7บ้านศรีเจริญทอง10คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
8บ้านทุ่งส่าย12คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
9บ้านเขากล้วยไม้14คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
10บ้านกระบกคู่18คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
11บ้านสันติสุข22คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
12บ้านท่ามะนาว23คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
13บ้านสามพราน25คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
14บ้างวังวุ้ง1ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
15บ้านท่าคาน2ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
16บ้านอ่างเสือดำ7ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
17บ้านอ่างเตย9ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
18บ้านน้อยนาดี11ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
19คลองมะหาด14ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
20บ้านชมพู17ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
21บ้านแปลงเสมา19ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
22บ้านฝั่งคลอง21ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
23บ้านเขาวงศ์22ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
24บ้านหินดาษ11เกาะขนุนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
25บ้านหนองอีโถน12เกาะขนุนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
26บ้านหนองแหน12หนองแหนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
27บ้านป่าไร่14หนองแหนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
28บ้านห้วยหบ (บ้านห้วยกล่อง)15คู้ยายหมีสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
29บ้านสุ่งเจริญ9ท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
30บ้านทุ่งสอหงษา11ท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
31บ้านนายาว15ท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
32บ้านนาอิสาน16ท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
33บ้านทุ่งเหียง18ท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
34บ้านหนองกระทิง20ท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
35คลองเตย21ท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
36บ้านคลองอุดม4ทุ่งพระยาสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
37บ้านคลองยายสร้อย10ทุ่งพระยาสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
38บ้านหนองยายกล่อม11ทุ่งพระยาสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
39บ้านหนองใหญ่14ทุ่งพระยาสนามชัยเขตฉะเชิเทรา
40บ้านห้วยหิน1ลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
41บ้านห้วยน้ำทรัพย์2ลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา