สระแก้ว

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเขาภูทอง15พระเพลิงเขาฉกรรจ์สระแก้ว
2บ้านไทรงาม18พระเพลิงเขาฉกรรจ์สระแก้ว
3บ้านเขาสำพุง12หนองหว้าเขาฉกรรจ์สระแก้ว
4บ้านคลองสำราญ17หนองหว้าเขาฉกรรจ์สระแก้ว
5บ้านคลองวังจิก8ไทรเดี่ยวคลองหาดสระแก้ว
6บ้านน้ำคำ1เบญจขรคลองหาดสระแก้ว
7บ้านเบญจขร4เบญจขรคลองหาดสระแก้ว
8บ้านหนองหญ้าแก้ว9โคกสูงโคกสูงสระแก้ว
9บ้านศิลารัตนพัฒนา6โนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว
10บ้านหนองมั่ง5หนองแวงโคกสูงสระแก้ว
11บ้านหนองผักบุ้ง8หนองแวงโคกสูงสระแก้ว
12บ้านโพธิ์ทอง10หนองแวงโคกสูงสระแก้ว
13บ้านซับม่วง2โคคลานตาพระยาสระแก้ว
14บ้านไทยสามัคคี4โคคลานตาพระยาสระแก้ว
15บ้านบ่อน้ำใส16ตาพระยาตาพระยาสระแก้ว
16บ้านกะสัง8ทัพไทยตาพระยาสระแก้ว
17บ้านทับทิมสยาม039ทัพไทยตาพระยาสระแก้ว
18บ้านหนองติม1ทัพราชตาพระยาสระแก้ว
19บ้านตะลุมพุก2ทัพราชตาพระยาสระแก้ว
20บ้านหนองปรือ3ทัพราชตาพระยาสระแก้ว
21บ้านเหนือ4ทัพราชตาพระยาสระแก้ว
22บ้านหนองผักแว่น9ทัพราชตาพระยาสระแก้ว
23บ้านลุงพลู4โคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้วสระแก้ว
24บ้านทรัพย์ใหญ่ (บ้านซับใหญ่)18โคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้วสระแก้ว
25บ้านสุขสำราญ8ท่าเกษมเมืองสระแก้วสระแก้ว
26บ้านคำเจริญ10ท่าเกษมเมืองสระแก้วสระแก้ว
27บ้านใหญ่3บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
28บ้านเหล่ากกโก8บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
29บ้านคลองหมากนัด11บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
30บ้านแสงจันทร์13บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
31บ้านเนินดินแดง14บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
32บ้านคลองอาราง16บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
33บ้านท่าระพา5ศาลาลำดวนเมืองสระแก้วสระแก้ว
34บ้านคลองสำอางค์8ศาลาลำดวนเมืองสระแก้วสระแก้ว
35บ้านหนองผูกเต่าพัฒนา13ศาลาลำดวนเมืองสระแก้วสระแก้ว
36บ้านห้วยกระบอก15ศาลาลำดวนเมืองสระแก้วสระแก้ว
37บ้านใหม่ไพรวัลย์7สระขวัญเมืองสระแก้วสระแก้ว
38บ้านชัยพัฒนา13ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว
39บ้านคลองตะขบ14ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว
40บ้านหนองเรือ15ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว
41บ้านวังสุวรรณ12วังทองวังสมบูรณ์สระแก้ว
42บ้านไร่สามสี3วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว
43บ้านห้วยชัน3ช่องกุ่มวัฒนานครสระแก้ว
44บ้านสี่แยกหนองหัวช้าง4ช่องกุ่มวัฒนานครสระแก้ว
45บ้านช่องกุ่มน้อย5ช่องกุ่มวัฒนานครสระแก้ว
46บ้ารระเบาะหูกวาง6ช่องกุ่มวัฒนานครสระแก้ว
47บ้านโคกไม้งาม8ช่องกุ่มวัฒนานครสระแก้ว
48บ้านโคกแซร์ออ3แซร์ออวัฒนานครสระแก้ว
49บ้านหนองเจริญ13แซร์ออวัฒนานครสระแก้ว
50บ้านนางาม3ท่าเกวียนวัฒนานครสระแก้ว
51บ้านสี่แยก7ท่าเกวียนวัฒนานครสระแก้ว
52บ้านคลองมะนาว9ท่าเกวียนวัฒนานครสระแก้ว
53บ้านใหม่เจริญผล13ท่าเกวียนวัฒนานครสระแก้ว
54บ้านหนองใหญ่3ผักขะวัฒนานครสระแก้ว
55บ้านพร้าว1วัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว
56บ้านหัวช้าง2วัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว
57บ้านจิก7วัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว
58บ้านคลองคันโท 1หนองหมากฝ้ายวัฒนานครสระแก้ว
59บ้านภักดีแผ่นดิน8หนองหมากฝ้ายวัฒนานครสระแก้ว
60บ้านคลองยาง3ห้วยโจดวัฒนานครสระแก้ว