ระยอง

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านยางงาม5กระแสบนแกลงระยอง
2บ้านเขาผักกูด7กระแสบนแกลงระยอง
3บ้านน้ำโจน8กระแสบนแกลงระยอง
4บ้านเขาวังไทร9กระแสบนแกลงระยอง
5บ้านสุขไพรวัน3กองดินแกลงระยอง
6บ้านหนองเสม็ดแดง4กองดินแกลงระยอง
7บ้านเขาสำรอง9กองดินแกลงระยอง
8บ้านทรัพย์เจริญ11กองดินแกลงระยอง
9บ้านวังล่าง1ชากโดนแกลงระยอง
10บ้านแขมงคงมั่น8ชากโดนแกลงระยอง
11บ้านพลงไสว2ชากพงแกลงระยอง
12บ้านคลองทุเรียน4ชากพงแกลงระยอง
13บ้านชากคา7ชากพงแกลงระยอง
14บ้านชุมนุมสูง7ทุ่งควายกินแกลงระยอง
15ป่าชุมชนบ้านเขาจุก8ทุ่งควายกินแกลงระยอง
16บ้านละโอก9ทุ่งควายกินแกลงระยอง
17บ้านเนินดินแดง3สองสลึงแกลงระยอง
18บ้านเต้าปูนหาย4สองสลึงแกลงระยอง
19บ้านบ่อทอง5สองสลึงแกลงระยอง
20บ้านห้วยน้ำเขียว7สองสลึงแกลงระยอง
21บ้านไทรเอน8สองสลึงแกลงระยอง
22บ้านมะเดื่อ2เขาน้อยเขาชะเมาระยอง
23บ้านเขาน้อย3เขาน้อยเขาชะเมาระยอง
24บ้างคลองยาง4เขาน้อยเขาชะเมาระยอง
25บ้านตะขบ5เขาน้อยเขาชะเมาระยอง
26บ้านเขาช่องลม4ชำฆ้อเขาชะเมาระยอง
27บ้านสวนขนุน5ชำฆ้อเขาชะเมาระยอง
28บ้านโป่งสะทอน6ชำฆ้อเขาชะเมาระยอง
29บ้านสามแยกน้ำเป็น1น้ำเป็นเขาชะเมาระยอง
30บ้านเหมืองแร่4น้ำเป็นเขาชะเมาระยอง
31บ้านเขาพัง3ห้วยทับมอญเขาชะเมาระยอง
32บ้านสีระมัน4ห้วยทับมอญเขาชะเมาระยอง
33บ้านยางเอน6ห้วยทับมอญเขาชะเมาระยอง
34บ้านเขาจันทร์7ห้วยทับมอญเขาชะเมาระยอง
35บ้านห้อยหัว8ห้วยทับมอญเขาชะเมาระยอง
36บ้านกระเฉทล่าง1มาบข่านิคมพัฒนาระยอง
37บ้านบึงต้นชัน4ชากบกบ้านค่ายระยอง
38บ้านคลองช้างตาย6หนองตะพานบ้านค่ายระยอง
39ป่าชุมชนบ้านหนองปลาไหล2หนองบัวบ้านค่ายระยอง
40ป่าชุมชนบ้านหนองกรับ3หนองบัวบ้านค่ายระยอง
41บ้านเนินสำเหร่3บ้านฉางบ้านฉางระยอง
42บ้านเนินกระเปรอกบน6บ้านฉางบ้านฉางระยอง
43บ้านภูดรห้วยมะหาด7บ้านฉางบ้านฉางระยอง
44บ้านห้วยปราบ4มาบยางพรปลวกแดงระยอง
45บ้านสมานมิตร2กะเฉดเมืองระยองระยอง
46บ้านตะพุนทอง6กะเฉดเมืองระยองระยอง
47บ้านหนองหงษ์10กะเฉดเมืองระยองระยอง
48บ้านเขายายชุม1แกลงเมืองระยองระยอง
49บ้านมาบจันทร์7แกลงเมืองระยองระยอง
50บ้านศาลเจ้า11ตะพงเมืองระยองระยอง
51บ้านบ่อหิน14ตะพงเมืองระยองระยอง
52บ้านห้วยมะเฟือง15ตะพงเมืองระยองระยอง
53บ้านหนองละลอก6นาตาขวัญเมืองระยองระยอง
54บ้านศาลเจ้า2เนินพระเมืองระยองระยอง
55ป่าชุมชนบ้านกรอกยายชา4เนินพระเมืองระยองระยอง
56บ้านแหลมสงวน7เนินพระเมืองระยองระยอง
57บ้านตะเกราทอง6บ้านแลงเมืองระยองระยอง
58บ้านเขาสำเภาทอง7เพเมืองระยองระยอง
59บ้านยายจั่น2สำนักทองเมืองระยองระยอง
60บ้านธรรมสถิต3สำนักทองเมืองระยองระยอง
61บ้านหาดใหญ่4สำนักทองเมืองระยองระยอง
62บ้านเกษตรศิริ5สำนักทองเมืองระยองระยอง
63บ้านหนองม่วง4ชุมแสงวังจันทร์ระยอง
64บ้านแก่งหวาย6ชุมแสงวังจันทร์ระยอง