สุรินทร์

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านโคกตะเคียน3โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์
2บ้านโนนสวรรค์5โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์
3บ้านโนนทอง7โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์
4บ้านไทรงาม8โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์
5บ้านโคกตะเคียน11โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์
6บ้านโคกตะเคียนสามัคคี13โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์
7บ้านโคกกลางสามัคคี5กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์
8บ้านปราสาทเบง15กาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์
9บ้านกระทม4ด่านกาบเชิงสุรินทร์
10บ้านโพนทอง6ด่านกาบเชิงสุรินทร์
11บ้านโคกเจริญ9ด่านกาบเชิงสุรินทร์
12บ้านปลัดฤาษี10ด่านกาบเชิงสุรินทร์
13บ้านด่านพัฒนา14ด่านกาบเชิงสุรินทร์
14บ้านไพรเงิน17ด่านกาบเชิงสุรินทร์
15บ้านกันตรง8บึงเขวาสินรินทร์สุรินทร์
16บ้านกระหาด2กระหาดจอมพระสุรินทร์
17บ้านอันโนง3กระหาดจอมพระสุรินทร์
18บ้านหนองยาว7กระหาดจอมพระสุรินทร์
19บ้านโคกจ๊ะ8กระหาดจอมพระสุรินทร์
20บ้านปลาเข็ง3จอมพระจอมพระสุรินทร์
21บ้านสามัคคี5บ้านผือจอมพระสุรินทร์
22บ้านเป็นสุข7เป็นสุขจอมพระสุรินทร์
23บ้านหนองเหล็ก3ลุ่มระวีจอมพระสุรินทร์
24บ้านโนนสำราญ8ลุ่มระวีจอมพระสุรินทร์
25บ้านหนองกุง3เมืองลีงจอมพระสุรินทร์
26บ้านหนองเหล็กตาช้าง16เมืองลีงจอมพระสุรินทร์
27บ้านโนนงิ้ว4หนองสนิทจอมพระสุรินทร์
28บ้านสำโรงน้อย7หนองสนิทจอมพระสุรินทร์
29บ้านโคกกุง17กระโพท่าตูมสุรินทร์
30บ้านโนนสูง5บะท่าตูมสุรินทร์
31บ้านสำโรง7บะท่าตูมสุรินทร์
32บ้านปรีง 15บะท่าตูมสุรินทร์
33ป่าชุมชนบ้านเหล่า-บ้านโพธิ์3พรมเทพท่าตูมสุรินทร์
34ป่าชุมชนบ้านเหล่า-บ้านโพธิ์22พรมเทพท่าตูมสุรินทร์
35บ้านพะเนา7หนองเมธีท่าตูมสุรินทร์
36บ้านโคกระกา9หนองเมธีท่าตูมสุรินทร์
37บ้านหนองบัวงาม2โนนโนนนารายณ์สุรินทร์
38บ้านขี้ตุ่น (บ้านตะคร้อ)9โนนโนนนารายณ์สุรินทร์
39บ้านโบก13โนนโนนนารายณ์สุรินทร์
40บ้านนาสนวนพัฒนา9จรัสบัวเชดสุรินทร์
41ป่าชุมชนเนิกเหียร (บ้านโคกยาง)1โคกยางปราสาทสุรินทร์
42ป่าชุมชนเนิกเหียร (บ้านใหม่)2โคกยางปราสาทสุรินทร์
43ป่าชุมชนเนิกเหียร (บ้านละลม)3โคกยางปราสาทสุรินทร์
44ป่าชุมชนเนิกเหียร (บ้านจบก)5โคกยางปราสาทสุรินทร์
45บ้านดัจสันตุจ (บ้านโคลด)6โคกยางปราสาทสุรินทร์
46ป่าชุมชนเนิกเหียร (บ้านผักหว้า)7โคกยางปราสาทสุรินทร์
47ป่าชุมชนหนองคูณ (บ้านโคกทม)9โคกยางปราสาทสุรินทร์
48ป่าชุมชนหนองคูณ (บ้านกะดาด)10โคกยางปราสาทสุรินทร์
49ป่าชุมชนหนองคูณ (บ้านสี่เหลี่ยม)11โคกยางปราสาทสุรินทร์
50บ้านดัจสันตูจ12โคกยางปราสาทสุรินทร์
51บ้านสวายซอ13โคกยางปราสาทสุรินทร์
52ป่าชุมชนหนองคูณ (โคกวัด)14โคกยางปราสาทสุรินทร์
53ป่าชุมชนเนิกเหียร (บ้านโคกเพชร)15โคกยางปราสาทสุรินทร์
54ป่าชุมชนหนองคูณ (บ้านโคกทม)16โคกยางปราสาทสุรินทร์
55ป่าชุมชนหนองคูณ (บ้านโคกละลอก)17โคกยางปราสาทสุรินทร์
56บ้านสระ (เนิกเหียร)18โคกยางปราสาทสุรินทร์
57บ้านกูน2โคกสะอาดปราสาทสุรินทร์
58บ้านตาวร4โคกสะอาดปราสาทสุรินทร์
59บ้านตายั้วะ5โคกสะอาดปราสาทสุรินทร์
60บ้านโคกตะแบง8โคกสะอาดปราสาทสุรินทร์
61บ้านอลงกรณ์15โคกสะอาดปราสาทสุรินทร์
62บ้านตาเมาะ17โคกสะอาดปราสาทสุรินทร์
63บ้านโคกใหญ่18โคกสะอาดปราสาทสุรินทร์
64บ้านพยุงสุข6โชคนาสามปราสาทสุรินทร์
65บ้านตะเพรา8โชคนาสามปราสาทสุรินทร์
66บ้านโสน7กันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์
67บ้านโชค1ตาเบาปราสาทสุรินทร์
68บ้านกระเพอโร7ตาเบาปราสาทสุรินทร์
69โคกจราบ8ตาเบาปราสาทสุรินทร์
70บ้านขวาว12ตาเบาปราสาทสุรินทร์
71บ้านปะปูล13ตาเบาปราสาทสุรินทร์
72บ้านลำพุก14ตาเบาปราสาทสุรินทร์
73บ้านหนองปรือ3ตานีปราสาทสุรินทร์
74บ้านโคกเพนาว์4ตานีปราสาทสุรินทร์
75บ้านเดื่อพัฒนา9ตานีปราสาทสุรินทร์
76บ้านทุ่งมน (เขาคีรีวงคต)1ทุ่งมนปราสาทสุรินทร์
77ป่าชุมชนหนองกก (บ้านตาเจียด)3ทุ่งมนปราสาทสุรินทร์
78ป่าชุมชนระนามพลวง (ตาอี)5ทุ่งมนปราสาทสุรินทร์
79บ้านหนองโบสถ์9ทุ่งมนปราสาทสุรินทร์
80บ้านหนองลำพุก11ทุ่งมนปราสาทสุรินทร์
81ป่าชุมชนประกายเพชร (โชคปรันพัฒนา)2สมุดปราสาทสุรินทร์
82ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านเฉลียง)1เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
83ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านทำเนียบ)2เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
84ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านตามีย์)3เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
85ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านปราสาท)4เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
86ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านสก็วน)5เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
87ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านตาแก)6เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
88ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านสกร็อม)10เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
89ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านกะทม)12เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
90ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านหนองเต่า)13เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
91ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านตานีวง)14เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
92ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านระไซร์)15เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
93ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านตาอำ)16เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
94ตำบลเฉนียง(ป่าโคกบัว) (บ้านนาสม)17เฉนียงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
95ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านเทนมีย์)1เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
96ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านทำนบ)3เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
97ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านคาบใต้)4เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
98ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านคาบเหนือ)5เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
99ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านระหาร)6เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
100ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านตาเพชร)7เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
101ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านเฉนียง)8เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
102ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านอำปึล)9เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
103ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านโคกปราสาท)10เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
104ตำบลเทนมีย์(ป่าระหาร) (บ้านสวาย)11เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
105บ้านเสม็ด13เทนมีย์เมืองสุรินทร์สุรินทร์
106บ้านใหม่3ตระแสงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
107บ้านหว้าน4ตระแสงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
108บ้านโคกเพชร6ตระแสงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
109โคกโสน (บ้านจังเอิญโค)2ตาอ็องเมืองสุรินทร์สุรินทร์
110โคกโสน (บ้านยาง)3ตาอ็องเมืองสุรินทร์สุรินทร์
111บ้านเสกแอ8ตาอ็องเมืองสุรินทร์สุรินทร์
112บ้านกาเกาะ (บ้านตาอ็อง)9ตาอ็องเมืองสุรินทร์สุรินทร์
113บ้านผักไหม16ตาอ็องเมืองสุรินทร์สุรินทร์
114บ้านอาลอ-โดนเบน10นาดีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
115บ้านนาเสือก5นาบัวเมืองสุรินทร์สุรินทร์
116ป่าชุมชนหนองกระทม (บ้านระทม)8นาบัวเมืองสุรินทร์สุรินทร์
117บ้านปอยตะแบง13นาบัวเมืองสุรินทร์สุรินทร์
118ป่าชุมชนหนองกระทม (บ้านหนองกระทม)15นาบัวเมืองสุรินทร์สุรินทร์
119บ้านรัตนะ2บุฤาษีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
120บ้านหนองเยีย3บุฤาษีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
121บ้านสก็วน (หนองเยีย)5บุฤาษีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
122บ้านผึ้ง6บุฤาษีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
123บ้านคล็อง8บุฤาษีเมืองสุรินทร์สุรินทร์
124บ้านก็วล12รามเมืองสุรินทร์สุรินทร์
125บ้านเรียม14รามเมืองสุรินทร์สุรินทร์
126บ้านทัพกระบือ2สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
127บ้านแสลงพันธ์3สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
128บ้านตราด 5สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
129บ้านประสิทธิ์ธนู6สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
130บ้านใหม่7สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
131บ้านตะคร้อ9สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
132บ้านกะลันทะ11สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
133บ้านดีแท้ 12สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
134บ้านทัพกระบือใหม่15สำโรงเมืองสุรินทร์สุรินทร์
135บ้านแก่นท้าว3ยางสว่างรัตนบุรีสุรินทร์
136บ้านมะลูจรุง5อู่โลกลำดวนสุรินทร์
137บ้านอู่โลก6อู่โลกลำดวนสุรินทร์
138บ้านเพชรจังวา7อู่โลกลำดวนสุรินทร์
139บ้านเมืองทอง10อู่โลกลำดวนสุรินทร์
140บ้านน้อย7ตรวจศรีณรงค์สุรินทร์
141บ้านสำโรง8หนองอียอสนมสุรินทร์
142บ้านมะโน3บ้านจารย์สังขะสุรินทร์
143บ้านโพธิ์5บ้านจารย์สังขะสุรินทร์
144บ้านโคกปืด9บ้านจารย์สังขะสุรินทร์