ศรีสะเกษ

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเขวา4กระแซงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
2บ้านเขวาเหนือ16กระแซงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
3บ้านนารังกา (บ้านนารักกาใต้)1กุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
4บ้านหนองรุง7กุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
5บ้านชะวาซอ9กุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
6บ้านสามแยก11กุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
7บ้านโนนคูณ14กุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
8บ้านโนนพิทักษ์16กุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
9บ้านขนุน1ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
10บ้านโนนสมบูรณ์3ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
11บ้านขนุนตะวันออก9ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
12บ้านตาลอย3จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
13บ้านหนองคัน4จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
14บ้านซำโพธิ์5จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
15บ้านตาเกษ7จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
16บ้านเหรียญทอง11จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
17บ้านกระมอล7ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
18บ้านท่าสว่าง2โนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
19บ้านสว่างสามัคคี9โนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
20บ้านโนนเยาะ6บึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
21บ้านโนนเยาะเหนือ20บึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
22บ้านหนองตระกาศ1ภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
23บ้านโศกขามป้อม4ภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
24บ้านสมบูรณ์2รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
25บ้านตาทวด3รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
26บ้านหนองอุดม5รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
27คลองทราย7รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
28บ้านรุงตะวันออก9รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
29บ้านโดนเอาว์ใต้10รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
30บ้านโคกแกแล3ละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
31บ้านทุ่งยาว4ละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
32บ้านทุ่งโพธิ์3สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33บ้านสำโรง4สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
34บ้านนากันตม12สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
35บ้านป่าอ้อย20สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
36บ้านเสาธงชัย1เสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
37บ้านกระบี่เหนือ8หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
38บ้านคำเนียม1คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ
39บ้านมะกรูด3คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ
40บ้านหนองทามน้อย4คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ
41บ้านหนองทามน้อย7คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ
42บ้านคำเนียม8คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ
43บ้านคำเนียม10คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ
44บ้านดู่1ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
45บ้านคล้อ2ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
46บ้านหนองถ่ม3ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
47บ้านเหมือดแอ่4ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
48บ้านหนองยาง5ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
49บ้านหนองม่วง6ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
50บ้านคล้อ7ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
51บ้านหนองถ่ม8ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
52บ้านเจี่ย2ทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ
53บ้านเจี่ย6ทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ
54 บ้านเจี่ย11ทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ
55บ้านเทิน2บัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
56บ้านพันลำ5บัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
57บ้านหนองแสง9บัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
58บ้านโนนสว่าง13ผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ
59บ้านเมืองน้อย1เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
60บ้านโนนสวน2เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
61บ้านหนองน้ำเต้า4เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
62บ้านหนองมุก5เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
63บ้านเมืองน้อย6เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
64บ้านเมืองน้อย7เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
65บ้านเมืองน้อย8เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
66บ้านหนองน้ำเต้า 10เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
67บ้านยาง1ยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ
68บ้านสร้างเหล่า3ยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ
69บ้านกล้วย4ยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ
70บ้านกล้วย10ยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ
71บ้านเหม้า2ละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ
72บ้านกอก3ละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ
73บ้านหนองเรือ6ละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ
74บ้านหนองแก้ว1หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
75บ้านหัวนา2หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
76บ้านกอก 3หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
77บ้านเปือย4หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
78บ้านหนองแก้ว5หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
79บ้านเปือย6หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
80บ้านกอก 7หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
81บ้านโนนเรือ2หนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ
82บ้านโพนทราย3หนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ
83แสงใหญ่2หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ
84หนามแท่ง3หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ
85แดงน้อย5หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ
86บ้านหนามแท่ง9หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ
87บ้านแสงใหญ่10หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ
88บ้านทุ่งพาย3หนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ
89บ้านปราสาท1ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
90บ้านมะขาม2ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
91บ้านกันโทรก3ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
92บ้านโคกเพร็ก4ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
93บ้านหนองสะแกสน5ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
94บ้านสกุล6ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
95บ้านบ่อทอง7ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
96บ้านสะพาน8ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
97บ้านเสรี9ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
98บ้านโสม1โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
99บ้านอาวอย2โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
100 บ้านหนองคล้า3โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
101บ้านโคกกี่4โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
102บ้านคำเผือ5โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
103บ้านสนามสามัคคี6โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
104บ้านสวาย7โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
105บ้านขนุน8โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
106บ้านสี่แยกนาเจริญ9โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
107บ้านไพรวรรณพัฒนา10โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
108บ้านแสงอรุณ11โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
109บ้านแหลมทอง12โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
110บ้านอาวอยใต้13โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
111บ้านหนองคล้าใต้14โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
112บ้านขนุนเหลือ15โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
113บ้านโนนสว่าง16โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
114บ้านหนองไฮ17โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
115บ้านโสนตะวันออก18โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
116บ้านโสนเหนือ19โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
117บ้านอาวอย20โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
118บ้านอาวอยพัฒนา21โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
119บ้านโสนพัฒนา22โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
120บ้านภูมิขนุน23โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
121บ้านก่อ2ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
122บ้านแขว3ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
123บ้านสมบูรณ์4ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
124บ้านสระรุน5ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
125บ้านกันแต7ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
126บ้านตาตม8ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
127บ้านตาตูม9ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
128บ้านชำเจริญ10ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
129บ้านตากรุด12ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
130บ้านสันติสุข13บักดองขุนหาญศรีสะเกษ
131พรานเหนือ2พรานขุนหาญศรีสะเกษ
132บ้านตาตา1โพธิ์กระสังข์ขุนหาญศรีสะเกษ
133บ้านเขิน1เขินน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
134บ้านโนนหนองสิม5เขินน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
135บ้านโนนสว่าง6เขินน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
136บ้านหนองแวง5คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
137บ้านสวนกล้วย6ตองปิดน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
138บ้านรุ่ง6รุ่งระวีน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
139บ้านรุ่งเหนือ15รุ่งระวีน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
140บ้านบก1บกโนนคูณศรีสะเกษ
141บ้านแดง8บกโนนคูณศรีสะเกษ
142บ้านบกใต้14บกโนนคูณศรีสะเกษ
143บ้านหนองจำปา15บกโนนคูณศรีสะเกษ
144บ้านโพธิ์1โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
145บ้านหนองเข็ง2โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
146บ้านผักขย่าใหญ่3โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
147บ้านปลาข่อ4โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
148บ้านหนองแก9โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
149บ้านห้วยขยุง11โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
150บ้านโพธิ์ทอง13โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
151บ้านหนองหิน6หนองกุงโนนคูณศรีสะเกษ
152บ้านโนนสมบูรณ์8หนองกุงโนนคูณศรีสะเกษ
153บ้านอุดม13หนองกุงโนนคูณศรีสะเกษ
154บ้านโนนสมบูรณ์กลาง18หนองกุงโนนคูณศรีสะเกษ
155บ้านหนองหยอด3เหล่ากวางโนนคูณศรีสะเกษ
156บ้านเวาะ5เหล่ากวางโนนคูณศรีสะเกษ
157บ้านเวาะใต้7เหล่ากวางโนนคูณศรีสะเกษ
158บ้านม่วง4เป๊าะบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
159บ้านโนนลาน10เป๊าะบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
160บ้านโนนลานกลาง13เป๊าะบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
161บ้านท่าคล้อ1ท่าคล้อเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
162บ้านโนนสำโรง5ท่าคล้อเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
163บ้านไร่เย็นเจริญ9ท่าคล้อเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
164บ้านโนนสำโรงเหนือ10ท่าคล้อเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
165บ้านศรีเจริญทรัพย์12ท่าคล้อเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
166บ้านเสียว (บ้านดงเจริญ)12เสียวเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
167บ้านหนองงูเหลือม2หนองงูเหลือมเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
168บ้านเขวาธะนัง4หนองงูเหลือมเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
169บ้านเขวาธะนังใต้12หนองงูเหลือมเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
170บ้านสร้างเม็ก6หนองฮางเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
171บ้านห้วยตามาย8หนองฮางเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
172บ้านดู่1ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
173บ้านหนองหิน2ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
174บ้านหนองคู3ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
175บ้านหนองครอง 4ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
176บ้านดู่น้อย5ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
177บ้านหนองแวง6ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
178บ้านขาม7ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
179บ้านอาวอย8ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
180บ้านหนองกระบุงดู่กลาง9ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
181บ้านกระหวันหนองคูน้อย11ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
182บ้านดอกประดู่13ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
183บ้านนาเวียง1สมอปรางค์กู่ศรีสะเกษ
184บ้านหนองแปน3ผือใหญ่โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
185บ้านโชคอุดม11ผือใหญ่โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
186บ้านโนนใหญ่2เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
187บ้านโนนใหญ่3เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
188บ้านหนองผือ5เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
189บ้านสามขา6เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
190บ้านหนองขาม10เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
191บ้านหนองมโนรมย์15เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
192บ้านหนองขุนศรี16เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
193บ้านพระ-บ้านจมะ2อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
194บ้านแป๊ะ4อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
195บ้านอีเซ5อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
196บ้านหนองหนัก6อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
197บ้านอีเซใต้7อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
198บ้านหนองจมะ10อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
199บ้านโนน12อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
200บ้านคอก1ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
201บ้านสวาย2ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
202บ้านจันกระดาน3ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
203บ้านโพง4ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
204บ้านไพรบึง8ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
205บ้านผือ9ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
206บ้านตราด10ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
207บ้านทุ่ม 11ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
208บ้านกระแมด12ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
209บ้านกอก13ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
210บ้านภูมิ14ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
211บ้านไพรบึง15ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
212บ้านไพรบึง16ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
213บ้านสนวน18ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
214บ้านหนองไพร19ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
215บ้านโพธิ์ไทร20ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
216บ้านพอก21ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
217บ้านสลักได6สุขสวัสดิ์ไพรบึงศรีสะเกษ
218บ้านพะแวะใต้8สุขสวัสดิ์ไพรบึงศรีสะเกษ
219บ้านพะแวะเหนือ12สุขสวัสดิ์ไพรบึงศรีสะเกษ
220บ้านลุมพุก2โคกตาลภูสิงห์ศรีสะเกษ
221บ้านศิลา (พระพุทธบาทภูสิงห์)4โคกตาลภูสิงห์ศรีสะเกษ
222บ้านนาศิลา (พระพุทธบาทภูสิงห์)9โคกตาลภูสิงห์ศรีสะเกษ
223บ้านลุมพุกพัฒนา11โคกตาลภูสิงห์ศรีสะเกษ
224บ้านวนาสวรรค์5ไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ
225บ้านนาตราว (วัดเกาะภูเชือก)1ดงรักภูสิงห์ศรีสะเกษ
226บ้านไร่พัฒนา (วัดเกาะภูเชือก)2ดงรักภูสิงห์ศรีสะเกษ
227บ้านสันติสุข8ดงรักภูสิงห์ศรีสะเกษ
228บ้านบก1เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
229บ้านไผ่7เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
230บ้านหนองหว้า11เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
231บ้านหนองแคนใหญ่12เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
232บ้านหนองแคน16เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
233บ้านทุ่งสว่าง18เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
234บ้านฮ่องคำ20เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
235บ้านแดง3คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
236บ้านดงเปือย4คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
237บ้านเปือย6คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
238บ้านโนนทราย8คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
239บ้านโพนงอย9คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
240บ้านเปือยใหม่10คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
241บ้านแดง10จานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
242บ้านใหม่1น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
243บ้านง้อ2น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
244บ้านหนองโน3น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
245บ้านโนน8น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
246บ้านหนองคำ9น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
247บ้านหนองแสง11น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
248บ้านดอนจันทร์12น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
249บ้านโนนสวนป่า13น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
250หนองโนใต้14น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
251บ้านข้าวดอ15น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
252บ้านหนองเข็ง3โพนเขวาเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
253บ้านหนองเข็งคำ11โพนเขวาเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
254บ้านโนนดั่ง7หนองแก้วเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
255 โนนอีปัง8หนองแก้วเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
256บ้านโพนวัว10หนองแก้วเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
257บ้านโนนสว่าง12หนองแก้วเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
258หนองสวง3หนองครกเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
259หนองม่วง8หนองครกเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
260บ้านก่อ5หนองไฮเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
261บ้านชาด7หนองไฮเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
262บ้านดินดำ5ลิ้นฟ้ายางชุมน้อยศรีสะเกษ
263บ้านดินดำ9ลิ้นฟ้ายางชุมน้อยศรีสะเกษ
264บ้านดู่1ดู่ราษีไศลศรีสะเกษ
265บ้านดู่11ดู่ราษีไศลศรีสะเกษ
266บ้านหัวขัว1บัวหุ่งราษีไศลศรีสะเกษ
267บ้านอีหนา2บัวหุ่งราษีไศลศรีสะเกษ
268บ้านห้วย3บัวหุ่งราษีไศลศรีสะเกษ
269บ้านบัวหุ่ง4บัวหุ่งราษีไศลศรีสะเกษ
270บ้านอีหนา14บัวหุ่งราษีไศลศรีสะเกษ
271บ้านหัวหุ่งน้อย16บัวหุ่งราษีไศลศรีสะเกษ
272บ้านไผ่1ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
273บ้านดอนมะเกลือ2ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
274บ้านหนองดุม3ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
275ป่าชุมบ้านเมียง4ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
276บ้านคูสระ5ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
277บ้านหนองยาง6ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
278บ้านคูน้อย7ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
279บ้านหัวหนอง8ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
280บ้านไผ่9ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
281บ้านคูสระใหญ่10ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
282 บ้านไผ่11ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
283บ้านดอนกลาง12ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
284บ้านหลุมโมก6เมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ
285บ้านเมืองแคน1เมืองแคนราษีไศลศรีสะเกษ
286บ้านแสง2เมืองแคนราษีไศลศรีสะเกษ
287บ้านหนองปลาดุก5เมืองแคนราษีไศลศรีสะเกษ
288บ้านเมืองแคน11เมืองแคนราษีไศลศรีสะเกษ
289บ้านดอนโมง13เมืองแคนราษีไศลศรีสะเกษ
290บ้านส้มป่อย1ส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษ
291บ้านดอนตุ่น5ส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษ
292บ้านเปือย7ส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษ
293บ้านส้มป่อย11ส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษ
294บ้านแก้ว14ส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษ
295บ้านส้มป่อยใหญ่17ส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษ
296บ้านหนองคูไซ1สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
297บ้านสร้างปี่2สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
298บ้านด่านอกนอก3สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
299บ้านด่าน4สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
300บ้านโนนพยอม5สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
301บ้านหนองสวง6สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
302บ้านสร้างแก้ว7สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
303บ้านหนองศาลา8สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
304บ้านหนองขาม9สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
305บ้านสร้างปี่10สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
306บ้านสร้างแก้ว11สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
307บ้านสร้างปี่12สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
308บ้านปลาขาว2หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
309บ้านผึ้ง4หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
310บ้านมะยาง5หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
311บ้านปลาขาว11หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
312บ้านผึ้ง14หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
313บ้านดอนม่วง15หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
314บ้านมะยาง16หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
315บ้านหนอแค17หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
316บ้านหัวดง2หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
317บ้านเห็ดผึ้ง4หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
318บ้านดอนไม้งาม6หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
319บ้านหนองหมี8หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
320บ้านดอนไม้งาม9หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
321บ้านงามเจริญ14หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
322บ้านดอนหาด16หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
323บ้านโต่งโต้น4หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
324บ้านห้วยใหม่5หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
325บ้านขาม6หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
326บ้านเปือย7หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
327บ้านฮ่องข่า8หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
328บ้านกอกแก้ว10หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
329บ้านหนองเม็ก12หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
330บ้านโต่งโต้นนอก17หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
331บ้านหนองนารี8บุสูงวังหินศรีสะเกษ
332บ้านหนองทุ่ม2ศรีสำราญวังหินศรีสะเกษ
333บ้านหนองทุ่มน้อย3ศรีสำราญวังหินศรีสะเกษ
334บ้านพิงพวยเหนือ13พิงพวยศรีรัตนะศรีสะเกษ
335บ้านตาไทย8ศรีโนนงามศรีรัตนะศรีสะเกษ
336บ้านกุง2กุงศิลาลาดศรีสะเกษ
337บ้านซ่ง8กุงศิลาลาดศรีสะเกษ
338บ้านคลีกลิ้ง7คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษ
339บ้านกระทุ้ม4ห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ
340บ้านสร้างเรือ5ห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ
341ธาตุน้อย10ก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
342ธาตุน้อย17ก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
343บ้านโนนป่าใต้7แข้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
344บ้านโนนเค็ง6แขมอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
345บ้านขวาว4ทุ่งไชยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
346บ้านกุง6ทุ่งไชยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
347บ้านทุ่งไชย8ทุ่งไชยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
348บ้านฝาง5ปะอาวอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
349บ้านพลับ6ปะอาวอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
350บ้านหอมจันทร์10ปะอาวอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
351บ้านดง2โพธิ์ชัยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
352บ้านซำ5รังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
353บ้านโนน8รังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
354บ้านขี้เหล็ก11หัวช้างอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
355บ้านจิก2อีหล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
356บ้านโนนดู่5อีหล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
357โนนค้อ6อีหล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
358โนนสูง10อีหล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
359สร้างแก้ว11อีหล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
360โนนเปือย12อีหล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ