ยโสธร

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านกำแมด1กำแมดกุดชุมยโสธร
2บ้านหัวงัว2กำแมดกุดชุมยโสธร
3บ้านโนนยาง3กำแมดกุดชุมยโสธร
4บ้านกุดหิน4กำแมดกุดชุมยโสธร
5บ้านหนองเหี่ย5กำแมดกุดชุมยโสธร
6บ้านหนองตาไก้6กำแมดกุดชุมยโสธร
7บ้านโคกสวาท10กำแมดกุดชุมยโสธร
8บ้านโนนยาง11กำแมดกุดชุมยโสธร
9บ้านห้วยค้อ13กำแมดกุดชุมยโสธร
10บ้านกุดหิน15กำแมดกุดชุมยโสธร
11บ้านกำแมด16กำแมดกุดชุมยโสธร
12บ้านหนองเหี่ย18กำแมดกุดชุมยโสธร
13บ้านหนองเรือ2กุดชุมกุดชุมยโสธร
14บ้านสองคร5กุดชุมกุดชุมยโสธร
15บ้านหนองมาลา6กุดชุมกุดชุมยโสธร
16บ้านหนองแก7กุดชุมกุดชุมยโสธร
17บ้านทองสัมฤทธิ์15กุดชุมกุดชุมยโสธร
18บ้านนาบน16กุดชุมกุดชุมยโสธร
19บ้านเหล่าตำแย19กุดชุมกุดชุมยโสธร
20บ้านภูถ้ำพระ5คำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร
21บ้านทรายทอง9คำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร
22บ้านคำน้ำสร้าง10คำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร
23บ้านนาโล่1นาโล่กุดชุมยโสธร
24บ้านท่าลาด3นาโส่กุดชุมยโสธร
25บ้านกุดแดง5นาโล่กุดชุมยโสธร
26บ้านหนองแคน7นาโส่กุดชุมยโสธร
27บ้านโนนเปือย1โนนเปือยกุดชุมยโสธร
28บ้านผักกะย่า2โนนเปือยกุดชุมยโสธร
29บ้านหนองมุที7โนนเปือยกุดชุมยโสธร
30บ้านสุขสว่าง8โนนเปือยกุดชุมยโสธร
31บ้านสุขเกษม9โนนเปือยกุดชุมยโสธร
32บ้านคำม่วงไข่10โนนเปือยกุดชุมยโสธร
33บ้านนาทม2โพนงามกุดชุมยโสธร
34บ้านเกี้ยงเก่า4โพนงามกุดชุมยโสธร
35บ้านสร้างแต้8โพนงามกุดชุมยโสธร
36บ้านคำเลา11โพนงามกุดชุมยโสธร
37บ้านจำปา2หนองหมีกุดชุมยโสธร
38บ้านหนองแคน3หนองหมีกุดชุมยโสธร
39บ้านกุดไกรสร5หนองหมีกุดชุมยโสธร
40บ้านหนองไผ่8หนองหมีกุดชุมยโสธร
41บ้านหนองแหน1หนองแหนกุดชุมยโสธร
42ดอนปู่ตา2หนองแหนกุดชุมยโสธร
43บ้านคำผักหนาม4หนองแหนกุดชุมยโสธร
44บ้านโนนประทาย6หนองแหนกุดชุมยโสธร
45บ้านหนองแหน7หนองแหนกุดชุมยโสธร
46บ้านโนนประทาย9หนองแหนกุดชุมยโสธร
47บ้านคำผักหนาม10หนองแหนกุดชุมยโสธร
48บ้านหนองศาลา2ห้วยแก้งกุดชุมยโสธร
49บ้านคำก้าว4ห้วยแก้งกุดชุมยโสธร
50บ้านโสกน้ำขาว5ห้วยแก้งกุดชุมยโสธร
51บ้านหัวนา6ห้วยแก้งกุดชุมยโสธร
52บ้านกุดน้ำใส1กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
53ป่าช้าเก่า2กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
54บ้านติ้ว4กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
55บ้านบกน้อย6กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
56บ้านสังข์7กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
57บ้านติ้ว8กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
58บ้านตูม10กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
59บ้านแจนแลน11กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
60บ้านกุดน้ำใส12กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
61บ้านสังข์13กุดน้ำใสค้อวังยโสธร
62บ้านผิผ่วน5ค้อวังค้อวังยโสธร
63ดอนก่อ7ค้อวังค้อวังยโสธร
64บ้านโพนเมือง3ฟ้าห่วนค้อวังยโสธร
65บ้านเหล่ามะเขียว4กุดกุงคำเขื่อนแก้วยโสธร
66บ้านกู่จาน1กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
67บ้านกู่จาน2กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
68บ้านหนองกบ4กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
69บ้านงิ้ว5กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
70บ้านนาเวียง6กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
71บ้านคำศิริ7กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
72บ้านหนองกบ8กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
73บ้านโคกโก่ย9กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
74บ้านชัยมงคล12กู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร
75บ้านแคนน้อย1แคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร
76บ้านแคนน้อย2แคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร
77บ้านดอนเดือยไก่4แคนน้อยคำเขื่อนแก้วยโสธร
78บ้านดงแคนใหญ่1ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร
79บ้านนาถ่ม2ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร
80บ้านดงแคนใหญ่4ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร
81บ้านผักบุ้ง6ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร
82บ้านหนองแปน8ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร
83บ้านนาถ่ม12ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร
84บ้านคำแหลม4ดงเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธร
85บ้านพรพูลสุข5ดงเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธร
86บ้านแหล่งหนู6ดงเจริญคำเขื่อนแก้วยโสธร
87บ้านทุ่งมน3ทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร
88บ้านมะพริก5ทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร
89บ้านดู่6ทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร
90บ้านมะพริก9ทุ่งมนคำเขื่อนแก้วยโสธร
91บ้านนาแก1นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
92บ้านปลาอีด2นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
93บ้านนาหลู่3นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
94บ้านหนองเทา4นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
95บ้านม่วง5นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
96บ้านเหล่าตอง6นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
97บ้านหนองตุกหลุก7นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
98บ้านปลาอีด8นาแกคำเขื่อนแก้วยโสธร
99บ้านนาท่อม1นาคำคำเขื่อนแก้วยโสธร
100บ้านนาคำ2นาคำคำเขื่อนแก้วยโสธร
101บ้านหัวขัว3นาคำคำเขื่อนแก้วยโสธร
102บ้านปักแฮด4นาคำคำเขื่อนแก้วยโสธร
103บ้านดอนเสาเรือน5นาคำคำเขื่อนแก้วยโสธร
104บ้านย่อบ้าน ม.11ย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร
105บ้านคำม่วง7ย่อคำเขื่อนแก้วยโสธร
106บ้านลุมพุม1ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร
107บ้านขี้เหล็ก4ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร
108บ้านเหล่าฝ้าย9ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร
109บ้านแหล่งแป้น10ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร
110บ้านเหล่าฝ้าย15ลุมพุกคำเขื่อนแก้วยโสธร
111บ้านสงเปือย6สงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร
112บ้านหนองแวง1เหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร
113ดงมะพริก2เหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร
114บ้านชาตะยานนท์3เหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร
115บ้านเหล่าหุ่ง4เหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร
116บ้านกุดเป่ง5เหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร
117บ้านกุดเป่ง6เหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร
118บ้านดงมะไฟ1ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
119บ้านกุดกว้าง2ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
120ดอนสองนาง3ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
121บ้านโคกก่อง5ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
122บ้านคำแขนศอก6ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
123บ้านดอนนกชุม7ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
124ป่าดงมะไฟ8ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
125บ้านคำครตา9ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
126บ้านดงมะไฟ10ดงมะไฟทรายมูลยโสธร
127บ้านหนองลาดควาย3ดู่ลาดทรายมูลยโสธร
128บ้านสีสุก5ดู่ลาดทรายมูลยโสธร
129บ้านเสาเล้า6ดู่ลาดทรายมูลยโสธร
130บ้านโคกกลาง7ดู่ลาดทรายมูลยโสธร
131บ้านหนองเขื่อน11ดู่ลาดทรายมูลยโสธร
132บ้านเหล่าเมย7ทรายมูลทรายมูลยโสธร
133บ้านโคกยาว9ทรายมูลทรายมูลยโสธร
134บ้านดอนหวาย12ทรายมูลทรายมูลยโสธร
135บ้านทรายมูล14ทรายมูลทรายมูลยโสธร
136บ้านโป่ง2นาเวียงทรายมูลยโสธร
137บ้านหนองแวง4นาเวียงทรายมูลยโสธร
138บ้านโคกกลาง6ไผ่ทรายมูลยโสธร
139บ้านโนนม่วง7คำเตยไทยเจริญยโสธร
140บ้านโนนหนองผือ2คำไผ่ไทยเจริญยโสธร
141บ้านพืชคาม5ไทยเจริญไทยเจริญยโสธร
142บ้านหนองถ่ม2น้ำคำไทยเจริญยโสธร
143บ้านตาดไฮ11น้ำคำไทยเจริญยโสธร
144บ้านส้มผ่อ1ส้มผ่อไทยเจริญยโสธร
145บ้านนาเงิน2ส้มผ่อไทยเจริญยโสธร
146บ้านโนนแดง3ส้มผ่อไทยเจริญยโสธร
147บ้านศรีชุมพร4ส้มผ่อไทยเจริญยโสธร
148บ้านเหล่าหันทราย6ส้มผ่อไทยเจริญยโสธร
149บ้านใหม่ชมภู7ส้มผ่อไทยเจริญยโสธร
150บ้านนิคม2กระจายป่าติ้วยโสธร
151บ้านหนองบาก5กระจายป่าติ้วยโสธร
152บ้านเชียงเครือ6กระจายป่าติ้วยโสธร
153บ้านคำเกิด7กระจายป่าติ้วยโสธร
154บ้านม่วงไข่8กระจายป่าติ้วยโสธร
155บ้านโคกพระเจ้า9กระจายป่าติ้วยโสธร
156บ้านคำสร้างบ่อ10กระจายป่าติ้วยโสธร
157บ้านหนองบาก12กระจายป่าติ้วยโสธร
158บ้านดงสวาง1โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
159บ้านโคกกลาง2โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
160บ้านนาดี3โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
161บ้านโคกนาโก4โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
162บ้านหนองแข้5โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
163บ้านหนองชุม6โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
164บ้านโคกสะอาด7โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
165บ้านหนองสำโรง8โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
166บ้านคำกลาง9โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
167บ้านใหม่สามัคคีธรรม11โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
168บ้านโคกนาโก12โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
169บ้านหนองชุม15โคกนาโกป่าติ้วยโสธร
170บ้านเชียงเพ็ง1เชียงเพ็งป่าติ้วยโสธร
171บ้านเชียงเพ็ง7เชียงเพ็งป่าติ้วยโสธร
172บ้านป่าติ้ว4โพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร
173บ้านโพธิญาน6โพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร
174บ้านหนองแสง8โพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร
175บ้านร่มโพธิ์12โพธิ์ไทรป่าติ้วยโสธร
176บ้านเตาไห5ศรีฐานป่าติ้วยโสธร
177ดอนปู่ตา1คูเมืองมหาชนะชัยยโสธร
178บ้านคูเมือง11คูเมืองมหาชนะชัยยโสธร
179บ้านโนนทราย1โนนทรายมหาชนะชัยยโสธร
180บ้านแดง2โนนทรายมหาชนะชัยยโสธร
181บ้านเลียบ3โนนทรายมหาชนะชัยยโสธร
182บ้านยางกลาง4โนนทรายมหาชนะชัยยโสธร
183บ้านหว้าน5โนนทรายมหาชนะชัยยโสธร
184บ้านเลียบ6โนนทรายมหาชนะชัยยโสธร
185บ้านโนนทราย7โนนทรายมหาชนะชัยยโสธร
186บ้านดอนเรือ3บากเรือมหาชนะชัยยโสธร
187บ้านดงยาง5บากเรือมหาชนะชัยยโสธร
188บ้านท่าช้าง6บากเรือมหาชนะชัยยโสธร
189บ้านดอนผึ้ง8บากเรือมหาชนะชัยยโสธร
190บ้านยางน้อย3บึงแกมหาชนะชัยยโสธร
191บ้านดงจงอาง5บึงแกมหาชนะชัยยโสธร
192บ้านดงจงอาง11บึงแกมหาชนะชัยยโสธร
193บ้านผือฮี1ผือฮีมหาชนะชัยยโสธร
194บ้านโนนกอย2ผือฮีมหาชนะชัยยโสธร
195บ้านหนองบัว3ผือฮีมหาชนะชัยยโสธร
196บ้านหัวดอน4ผือฮีมหาชนะชัยยโสธร
197บ้านเปือย6ผือฮีมหาชนะชัยยโสธร
198บ้านพระเสาร์1พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร
199บ้านปลาปืง2พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร
200บ้านโนนยาง3พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร
201บ้านโนนงิ้ว5พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร
202บ้านหัวดง6พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร
203บ้านหัวดง9พระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร
204บ้านฟ้าหยาด1ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
205บ้านฟ้าหยาด4ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
206บ้านเหมือด5ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
207บ้านโนนธาตุ6ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
208บ้านป่าตอง7ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
209บ้านฟ้าหยาด8ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
210บ้านฟ้าหยาด9ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
211บ้านโนนธาตุ10ฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร
212บ้านเหล่าใหญ่3ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
213บ้านเหล่าใหญ่5ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
214บ้านหนามแท่ง6ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
215บ้านเหมือดขาว7ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
216บ้านโพธิ์ศรี8ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
217บ้านบัวขาว9ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
218บ้านไชยประสิทธิ์11ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
219บ้านเหมือดขาว12ม่วงมหาชนะชัยยโสธร
220บ้านสงยาง1สงยางมหาชนะชัยยโสธร
221บ้านสร้างแป้น2สงยางมหาชนะชัยยโสธร
222บ้านซำ3สงยางมหาชนะชัยยโสธร
223บ้านสร้างแป้น6สงยางมหาชนะชัยยโสธร
224บ้านหนองบัว2หัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร
225บ้านนาดี7หัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร
226บ้านขั้นใดใหญ่1ขั้นไดใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
227บ้านโคกดำเนิน4ขั้นไดใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
228บ้านขั้นไดใหญ่5ขั้นไดใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
229บ้านเชือกน้อย8ขั้นไดใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
230บ้านค้อใต้2ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
231บ้านสำโรง3ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
232บ้านดอนกลาง4ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
233บ้านเหมือดแอ่7ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
234บ้านดอนกลอย8ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
235บ้านโนนหัน9ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
236บ้านท่าเยี่ยม10ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
237บ้านคำน้ำสร้าง11ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
238บ้านแจ้งน้อย12ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
239บ้านหนองหว้า13ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
240บ้านคำน้ำสร้าง15ค้อเหนือเมืองยโสธรยโสธร
241บ้านหนองคำ3ดู่ทุ่งเมืองยโสธรยโสธร
242บ้านพลับ4ดู่ทุ่งเมืองยโสธรยโสธร
243บ้านผือ11ดู่ทุ่งเมืองยโสธรยโสธร
244บ้านคำแดง7เดิดเมืองยโสธรยโสธร
245บ้านนาคำ8เดิดเมืองยโสธรยโสธร
246บ้านเชือก12เดิดเมืองยโสธรยโสธร
247บ้านทุ่งนางโอก1ทุ่งนางโอกเมืองยโสธรยโสธร
248บ้านหนองตอ6ทุ่งนางโอกเมืองยโสธรยโสธร
249บ้านน้ำคำใหญ่1น้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
250บ้านน้ำคำน้อย2น้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร
251บ้านหนองนางตุ้ม6สำราญเมืองยโสธรยโสธร
252บ้านบาก8สำราญเมืองยโสธรยโสธร
253บ้านโต่งโต้น1หนองเป็ดเมืองยโสธรยโสธร
254บ้านยางเดี่ยว5หนองเป็ดเมืองยโสธรยโสธร
255บ้านหนองบก2หนองหินเมืองยโสธรยโสธร
256บ้านหนองปอ4หนองหินเมืองยโสธรยโสธร
257บ้านหินโหง่น10กุดแห่เลิงนกทายโสธร
258บ้านบุ่งค้า1บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
259บ้านนากอก5บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
260บ้านหนองเลิงคำ6บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
261บ้านหนองบก8บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
262บ้านโคกก่อง9บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
263บ้านน้อมเกล้า11บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
264บ้านนากลาง12บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
265บ้านน้อมเกล้า17บุ่งค้าเลิงนกทายโสธร
266บ้านศรีแก้ว1ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
267บ้านโคกใหญ่2ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
268บ้านศรีสมบูรณ์3ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
269บ้านศรีสว่าง4ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
270บ้านศรีแก้ว6ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
271บ้านทรัพย์เจริญ7ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
272บ้านศรีแก้ว8ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
273บ้านศรีชุมพร9ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
274บ้านศรีอุดม10ศรีแก้วเลิงนกทายโสธร
275บ้านสร้างมิ่ง1สร้างมิ่งเลิงนกทายโสธร
276บ้านหนองเชียงโท4สร้างมิ่งเลิงนกทายโสธร
277บ้านสวาท1สวาทเลิงนกทายโสธร
278บ้านกุดโจด5สวาทเลิงนกทายโสธร
279บ้านพรหมนิยม7สวาทเลิงนกทายโสธร
280บ้านนาจาน11สวาทเลิงนกทายโสธร
281บ้านนาจาน15สวาทเลิงนกทายโสธร
282บ้านนาขาม3สามแยกเลิงนกทายโสธร
283บ้านหนองแฝก4สามแยกเลิงนกทายโสธร
284บ้านด่าน6สามแยกเลิงนกทายโสธร
285บ้านคึมชาด8สามแยกเลิงนกทายโสธร
286บ้านศรีสมพร9สามแยกเลิงนกทายโสธร
287บ้านตาลบก14สามแยกเลิงนกทายโสธร
288บ้านห้องแซง1ห้องแซงเลิงนกทายโสธร
289บ้านห้องคลอง3ห้องแซงเลิงนกทายโสธร
290บ้านหนองบึง4ห้องแซงเลิงนกทายโสธร
291บ้านท่าศิลา6ห้องแซงเลิงนกทายโสธร
292บ้านดงยาง7ห้องแซงเลิงนกทายโสธร
293บ้านโนนแดง8ห้องแซงเลิงนกทายโสธร
294บ้านป่าชาด9ห้องแซงเลิงนกทายโสธร
295บ้านโพธิ์ทอง12ห้องแซงเลิงนกทายโสธร