อำนาจเจริญ

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านคำแก้ว1คำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
2บ้านโคกจั๊กจั่น3คำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3บ้านเหล่าแก้วแมง5คำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
4บ้านเมืองเก่า7คำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
5บ้านดงสำราญ10คำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
6บ้านโคกก่ง1โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
7บ้านพุทธรักษา2โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
8บ้านบุ่งเขียว3โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
9บ้านนางาน4โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
10บ้านหินกอง5โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
11บ้านบุ่งเขียวน้อย7โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
12บ้านเขียวสมบัติ10โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
13บ้านห้วยบอน11โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
14บ้านห้วนซ้ำ13โคกก่งชานุมานอำนาจเจริญ
15บ้านคันสูง3โคกสารชานุมานอำนาจเจริญ
16บ้านโคกสารท่า5โคกสารชานุมานอำนาจเจริญ
17บ้านโคกนกกระเต้น7โคกสารชานุมานอำนาจเจริญ
18บ้านโคกสาร9โคกสารชานุมานอำนาจเจริญ
19บ้านนาสีดา2ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
20บ้านหินสิ่ว4ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
21บ้านหนองแมงดา3ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
22บ้านป่าก่อน้อย4ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
23บ้านห้วยฆ้อง5ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
24บ้านนาหนองแดง6ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
25บ้านห้วยกระแสน7ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
26บ้านคำไผ่8ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
27บ้านนาห้วยทราย13ป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
28บ้านดอนนกยูง7คำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
29บ้านม่วงโป้1โนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
30บ้านม่วงโป้2โนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
31บ้านโนนงาม4โนนงามปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
32บ้านนาหว้า1นาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
33บ้านห้วยงูเหลือม5นาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
34บ้านทวีผล6นาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
35บ้านโสกใหญ่2ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
36บ้านโสกใหญ่3ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
37บ้านนาคำ4ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
38บ้านหนองยาง5ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
39บ้านแสนสุข6ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
40บ้านฤกษอุดม7ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
41บ้านเกษมสุข9ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
42บ้านชูชาติ11ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
43บ้านแสนสุข13ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
44บ้านลือ14ลือปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
45บ้านหนองข่า1หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
46บ้านโคกค่าย2หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
47บ้านหนองแมงดา3หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
48บ้านป่าหวาย4หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
49บ้านนาตากล้า5หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
50บ้านหนองไฮน้อย6หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
51บ้านสงยาง7หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
52บ้านหนองหิน8หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
53บ้านหนองไฮน้อย9หนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
54บ้านห้วย1ห้วยปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
55บ้านสว่างใต้3ห้วยปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
56บ้านคำน้อย5ห้วยปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
57บ้านตาดใหญ่7ห้วยปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
58บ้านดอนชาด9ห้วยปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
59บ้านขาม5ไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
60บ้านนายูง8ไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
61บ้านนาจิก9ไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
62บ้านถ่อน10ไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
63บ้านโนนสูง12ไม้กลอนพนาอำนาจเจริญ
64บ้านจานลาน1จานลานพนาอำนาจเจริญ
65บ้านโนนหวาง2จานลานพนาอำนาจเจริญ
66บ้านผื้ง4จานลานพนาอำนาจเจริญ
67บ้านศรีคุณ7จานลานพนาอำนาจเจริญ
68บ้านนาแวง8จานลานพนาอำนาจเจริญ
69บ้านจานลาน9จานลานพนาอำนาจเจริญ
70บ้านหนองดั่ง11จานลานพนาอำนาจเจริญ
71บ้านจานลาน12จานลานพนาอำนาจเจริญ
72บ้านหนองหัวลิง15จานลานพนาอำนาจเจริญ
73บ้านน้อยหมอทอง16จานลานพนาอำนาจเจริญ
74บ้านหนองศาลา17จานลานพนาอำนาจเจริญ
75บ้านหนองข่า4พนาพนาอำนาจเจริญ
76บ้านเสารีก2พระเหลาพนาอำนาจเจริญ
77บ้านอีเก้ง3พระเหลาพนาอำนาจเจริญ
78บ้านปทุมแก้ว4พระเหลาพนาอำนาจเจริญ
79บ้านนาสะแบง6พระเหลาพนาอำนาจเจริญ
80บ้านคำงูเหลือม10โนนโพธิ์เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
81บ้านวังแคน3กุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
82บ้านนาเมือง9กุดปลาดุกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
83บ้านไก่คำ1ไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
84บ้านบ่อบุ2ไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
85บ้านไก่คำ8ไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
86บ้านไก่คำ13ไก่คำเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
87บ้านคึมใหญ่1คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
88บ้านนาคำ3คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
89บ้านคึมใหญ่10คึมใหญ่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
90บ้านหนองปลิง3ดอนเมยเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
91บ้านนาแต้1นาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
92บ้านหัวภู3นาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
93บ้านโคกสำราญ4นาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
94บ้านกุดน้ำกิน5นาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
95บ้านนาเจริญ8นาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
96บ้านนาเยีย4นายมเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
97บ้านนาเยีย8นายมเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
98บ้านหนองเรือ2นาหมอม้าเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
99บ้านน้ำปลีก1น้ำปลีกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
100บ้านทับเมย5โนนหนามแท่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
101บ้านโคกจั๊กจั่น4บุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
102บ้านก่อนาดี9ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
103บ้านโคกนคร11ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
104บ้านโนนสูง12ปลาค้าวเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
105บ้านสร้างนกทา1สร้างนกทาเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
106บ้านขาม3สร้างนกทาเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
107บ้านดอนหวาย9สร้างนกทาเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
108บ้านหนองตาใกล้3ห้วยไร่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
109บ้านภักดีเจริญ5ห้วยไร่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
110บ้านหนองแสง8ห้วยไร่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
111บ้านหนองตาไกล้9ห้วยไร่เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
112บ้านเหล่าพรวน1เหล่าพรวนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
113บ้านหนองบัว2เหล่าพรวนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
114บ้านหนองบัว4เหล่าพรวนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
115บ้านคำปอแก้ว5เหล่าพรวนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
116บ้านสงยาง6เหล่าพรวนเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
117บ้านเครือชูด10โคกกลางลืออำนาจอำนาจเจริญ
118บ้านกุงชัย10ดงบังลืออำนาจอำนาจเจริญ
119บ้านดงมะยาง1ดงมะยางลืออำนาจอำนาจเจริญ
120บ้านดงมะยาง7ดงมะยางลืออำนาจอำนาจเจริญ
121บ้านน้ำท่วม4เปือยลืออำนาจอำนาจเจริญ
122บ้านแมด9แมดลืออำนาจอำนาจเจริญ
123บ้านศาลา11แมดลืออำนาจอำนาจเจริญ
124บ้านเหล่าเลิง2ไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
125บ้านนาดี3ไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
126บ้านไร่ขี5ไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
127บ้านนาอุดม7ไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
128บ้านฟ้าห่วน9ไร่ขีลืออำนาจอำนาจเจริญ
129บ้านยางช้า3อำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญ
130บ้านโคกเจริญ10อำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญ
131บ้านหนองทับม้า3เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
132บ้านหนองทับม้า4เสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
133บ้านโนนสวาท2หนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
134บ้านนาอุดม3หนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
135บ้านหนองมะเสียง4หนองไฮเสนางคนิคมอำนาจเจริญ
136บ้านเป้า3เค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
137บ้านคำแหลม4เค็งใหญ่หัวตะพานอำนาจเจริญ
138บ้านคำพระ2คำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
139บ้านจิกดู่1จิกดู่หัวตะพานอำนาจเจริญ
140บ้านหนองเทา2จิกดู่หัวตะพานอำนาจเจริญ
141บ้านหนองยอ3จิกดู่หัวตะพานอำนาจเจริญ
142บ้านจิกดู่5จิกดู่หัวตะพานอำนาจเจริญ
143บ้านจิกดู่พัฒนา12จิกดู่หัวตะพานอำนาจเจริญ
144บ้านโต่งโต้น4รัตนวารีหัวตะพานอำนาจเจริญ
145บ้านสร้างถ่อนอก1สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
146บ้านคำน้อย2สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
147บ้านสร้างถ่อใน3สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
148บ้านคำข่า4สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
149บ้านคึมน้อย5สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
150บ้านหนองไหล6สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
151บ้านโนนแคน7สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
152บ้านหนองไหล8สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
153บ้านนาคู9สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
154บ้านใหม่พัฒนา10สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
155บ้านสร้างถ่อนอก11สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
156บ้านโนนแคน12สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
157บ้านสร้างถ่อใน13สร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญ
158บ้านหนองแก้ว1หนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
159บ้านหนองแก้ว5หนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
160บ้านบ่อชะเนง6หนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ
161บ้านโพนแพง9หนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ