มุกดาหาร

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านโนนสว่าง5คำชะอีคำชะอีมุกดาหาร
2บ้านหนองกะปาด6คำชะอีคำชะอีมุกดาหาร
3บ้านนาปุ่ง7คำชะอีคำชะอีมุกดาหาร
4บ้านศรีมงคล8คำชะอีคำชะอีมุกดาหาร
5บ้านแก้งช้างเนียม10คำชะอีคำชะอีมุกดาหาร
6บ้านคำบก4คำบกคำชะอีมุกดาหาร
7บ้านโนนสะอาด5คำบกคำชะอีมุกดาหาร
8บ้านหนองเอี่ยนดง2น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหาร
9บ้านหนองเอี่ยนดง3น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหาร
10บ้านหนองเอี่ยนดง8น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหาร
11บ้านตาเปอะ8บ้านค้อคำชะอีมุกดาหาร
12บ้านโนนสมบูรณ์9บ้านค้อคำชะอีมุกดาหาร
13บ้านด่านช้าง10บ้านค้อคำชะอีมุกดาหาร
14บ้านโนนสังข์ศรี7บ้านซ่งคำชะอีมุกดาหาร
15บ้านนาสันทัด2 บ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหาร
16บ้านแมด5บ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหาร
17บ้านแมด10บ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหาร
18บ้านม่วง11บ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหาร
19บ้านดอนป่าแคน4โพนงามคำชะอีมุกดาหาร
20บ้านนาดอกไม้8โพนงามคำชะอีมุกดาหาร
21บ้านแฝก10โพนงามคำชะอีมุกดาหาร
22บ้านค้อ (บ้านหนองเอื่ยน)2หนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหาร
23บ้านหัวขัว7 หนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหาร
24บ้านเหล่าสร้างถ่อ (บ้านหนองไฮ)5เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหาร
25บ้านกกตูม1กกตูมดงหลวงมุกดาหาร
26บ้านกกกอก2กกตูมดงหลวงมุกดาหาร
27บ้านปากช่อง9กกตูมดงหลวงมุกดาหาร
28บ้านชะโนดน้อย3ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหาร
29บ้านย้อมพัฒนา7ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหาร
30บ้านโพนแดง1ดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร
31บ้านดงหลวง3ดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร
32บ้านหนองขอนแก่น6ดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร
33บ้านหนองหมากสุข9ดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร
34บ้านไทยเจริญ11ดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร
35บ้านพังคอง8พังแดงดงหลวงมุกดาหาร
36บ้านก้านเหลืองดง1หนองแคนดงหลวงมุกดาหาร
37บ้านก้านเหลืองดง5หนองแคนดงหลวงมุกดาหาร
38บ้านบางทรายพัฒนา6หนองแคนดงหลวงมุกดาหาร
39บ้านโคกยาว7หนองแคนดงหลวงมุกดาหาร
40บ้านหนองบัว1หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร
41บ้านหนองหนาว2หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร
42บ้านเหล่าดง4หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร
43บ้านเหล่าเหนือ5หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร
44บ้านนาม่วง6ดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร
45บ้านนาสะเม็ง1นาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร
46บ้านนาหว้า4นาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร
47บ้านหนองกระยัง6นาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร
48บ้านโนนสะอาด7นาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร
49บ้านนาหว้า9นาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร
50บ้านหนองบัว6บ้านแก้งดอนตาลมุกดาหาร
51บ้านนายาง5บ้านบากดอนตาลมุกดาหาร
52บ้านป่าชาด1ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหาร
53บ้านป่าไร่2ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหาร
54บ้านโคก4โพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร
55บ้านนาโพธิ์5โพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร
56บ้านเหล่าฟมี1เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร
57บ้านโคกสว่าง6เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร
58บ้านเหล่าแขมทอง8เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร
59บ้านกกแดง1กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
60บ้านอุ่มไผ่3กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
61บ้านคำแฮด4กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
62บ้านบะ5กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
63บ้านหนองสระพัง7กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
64บ้านป่าแดง11กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
65บ้านคลองน้ำใส2โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
66บ้านคำบง4โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
67บ้านคำพอก5โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
68บ้านป่าข่า6โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
69บ้านหนองหลี่7โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
70บ้านหนองลำดวน9โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
71บ้านกุดโง้ง2นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
72บ้านนาสองเหมือง4นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
73บ้านด่านยาว8นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
74บ้านโนนสวรรค์9นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
75บ้านศรีชมภู12นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
76บ้านนาอุดม1นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
77บ้านป่าเตย3นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
78บ้านสมสะอาด6นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
79บ้านนาเจริญ10นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
80บ้านม่วงไข่2นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
81บ้านโคกกลาง3นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
82บ้านร่มเกล้า 21ร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหาร
83บ้านสุริโย6ร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหาร
84บ้านหนองข่า2หนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
85บ้านป่งแดง4หนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
86บ้านหนองกกเปลือย5หนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
87บ้านกุดแข้ (บ้านสมสะอาด)1กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
88บ้านนาโก3กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
89บ้านดงยาง4กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
90บ้านสามขา2คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
91บ้านนาเสือหลาย3คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
92บ้านนาตะแบง4คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
93บ้านาคำน้อย6คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
94บ้านนาหนองยอ7คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
95บ้านดอนโมงเหนือ (บ้านสองห้อง)8คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
96บ้านนาตะแบง11คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
97บ้านเหมืองบ่า2คำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
98บ้านดงมัน5คำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
99บ้านจอมมณีเหนือ6ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
100บ้านโชคชัย10ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
101บ้านดงเย็น1ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
102บ้านดงแดน2ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
103บ้านสามขัว4ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
104บ้านโคกตะแบง5ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
105บ้านโพนสวาง6ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
106บ้านโคกขามเลียน7ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
107บ้านนาจาน8ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
108บ้านคำบง9ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
109บ้านดอน10ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
110บ้านนาทอง12ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
111บ้านภูทอง13ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
112บ้านโพนสวาง14ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
113บ้านนาสีนวน1นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
114บ้านท่าไค้6นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
115บ้านโคกป่งเปือย7นาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
116บ้านโคกป่งเปือย10นาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
117บ้านบางทรายใหญ่1บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
118บ้านหนองแอก5บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
119บ้านป่าหวาย8บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
120บ้านหนองแอก12บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
121บ้านนาคำ6ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
122บ้านจอมมณีใต้7ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
123บ้านโคกป่งเปือย (บ้านหนองปลาซิว)11ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
124บ้านคำผึ้ง13ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
125บ้านนาโสกน้อย1โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
126บ้านป่งเป้า2โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
127บ้านโพนทราย3โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
128บ้านหนองหญ้าไชร์5โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
129บ้านแก่นเต่า6โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
130บ้านคำฮี (บ้านภูเต่า)7โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
131บ้านบุ่ง (บ้านภู)1บ้านเป้าหนองสูงมุกดาหาร
132บ้านคำพี้4บ้านเป้าหนองสูงมุกดาหาร
133บ้านด่านยาว (บ้านบุ่ง)4ภูวงหนองสูงมุกดาหาร
134บ้านคันแท4หนองสูงหนองสูงมุกดาหาร
135บ้านโคกกลาง2หนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร
136บ้านเหล่าน้อย4หนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร
137บ้านพาลุกา3ชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหาร
138บ้านพาลุกา4ชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหาร
139บ้านโพธิ์ทอง10บางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหาร
140บ้านป่งขาม1ป่งขามหว้านใหญ่มกดาหาร
141บ้านสองคอนเหนือ3ป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหาร
142บ้านนาดี4ป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหาร
143บ้านหนองผือ6หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร
144บ้านดอนม่วง7หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร
145บ้านนาแพง11หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร