มหาสารคาม

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านกอก19ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม
2ป่าโคกสูง12โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคาม
3บ้านหนองป้าน3กุดรังกุดรังมหาสารคาม
4บ้านหัวช้าง4กุดรังกุดรังมหาสารคาม
5บ้านโคกลี่5กุดรังกุดรังมหาสารคาม
6บ้านกุดเม็ก8กุดรังกุดรังมหาสารคาม
7บ้านโสกขุ่น10กุดรังกุดรังมหาสารคาม
8โคกกลาง บ.สว่าง11กุดรังกุดรังมหาสารคาม
9บ้านหนองน้ำใส12กุดรังกุดรังมหาสารคาม
10บ้านหัวช้าง14กุดรังกุดรังมหาสารคาม
11ป่าบ้านหนองแวง1หนองแวงกุดรังมหาสารคาม
12บ้านศรีอรุณ3หนองแวงกุดรังมหาสารคาม
13บ้านโชคชัย1ห้วยเตยกุดรังมหาสารคาม
14บ้านหัวขัว4แกดำแกดำมหาสารคาม
15บ้านโพธิ์ศรี6แกดำแกดำมหาสารคาม
16บ้านนกกระโดก2มิตรภาพแกดำมหาสารคาม
17บ้านหนองบัวดง4มิตรภาพแกดำมหาสารคาม
18บ้านตาหลุง5มิตรภาพแกดำมหาสารคาม
19บ้านยาง6มิตรภาพแกดำมหาสารคาม
20บ้านมิตรภาพ18มิตรภาพแกดำมหาสารคาม
21บ้านหนองบัว7วังแสงแกดำมหาสารคาม
22บ้านโนนศรีบุญเรือง8วังแสงแกดำมหาสารคาม
23บ้านโนนสมบูรณ์13วังแสงแกดำมหาสารคาม
24บ้านวังกุง8เขวาไร่โกสุมพิสัยมหาสารคาม
25บ้านดอนกลาง1ดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคาม
26บ้านโนนสูง3ดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคาม
27บ้านวังจาน6ดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคาม
28บ้านเหล่า9ดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคาม
29บ้านเชียงส่ง8เลิงใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม
30บ้านน้ำจ้อย9เลิงใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม
31บ้านวังขอนจิก2หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
32บ้านโคกหมายมาย4หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
33บ้านดู่เหนือ5หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
34บ้านโนนสูง10หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
35บ้านหนองเหล็ก12หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
36บ้านหนองเหล็กพัฒนา14หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
37บ้านโพธิ์ทอง17หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
38บ้านโนนสูง18หนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
39บ้านแท่น1เหล่าโกสุมพิสัยมหาสารคาม
40บ้านยางสินไชย3เหล่าโกสุมพิสัยมหาสารคาม
41บ้านโนนงิ้ว2เชียงยืนเชียงยืนมหาสารคาม
42บ้านเหล่าศรีเชียงเหนือ11เชียงยืนเชียงยืนมหาสารคาม
43บ้านโนนสำราญ4ดอนเงินเชียงยืนมหาสารคาม
44บ้านโนนศรีชัยสว่าง11ดอนเงินเชียงยืนมหาสารคาม
45บ้านโนนดินแดง13ดอนเงินเชียงยืนมหาสารคาม
46บ้านโนนสว่าง15ดอนเงินเชียงยืนมหาสารคาม
47บ้านเสือเฒ่า6เสือเฒ่าเชียงยืนมหาสารคาม
48บ้านเข็ง7เสือเฒ่าเชียงยืนมหาสารคาม
49บ้านเข็งพัฒนา12เสือเฒ่าเชียงยืนมหาสารคาม
50บ้านเข็งใหม่พัฒนา14เสือเฒ่าเชียงยืนมหาสารคาม
51บ้านเสือเฒ่า15เสือเฒ่าเชียงยืนมหาสารคาม
52บ้านเขวาไร่1เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
53บ้านโกทา2เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
54บ้านหัวหนองคู3เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
55บ้านเห็ดไค5เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
56บ้านหนองแสง6เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
57บ้านเขวาพัฒนา13เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
58บ้านห้วยหลาวเหนือ15เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
59บ้านหนองแสงพัฒนา16เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
60บ้านห้วยใหม่19เขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม
61บ้านหนองทิดสอน5นาเชือกนาเชือกมหาสารคาม
62บ้านป่าตอง1สันป่าตองนาเชือกมหาสารคาม
63บ้านตำแย2สันป่าตองนาเชือกมหาสารคาม
64บ้านหนองงู3สันป่าตองนาเชือกมหาสารคาม
65โนนยาง8สันป่าตองนาเชือกมหาสารคาม
66บ้านปลาขาว9สันป่าตองนาเชือกมหาสารคาม
67บ้านโนนสูง10สันป่าตองนาเชือกมหาสารคาม
68บ้านท่าศิลา11สันป่าตองนาเชือกมหาสารคาม
69บ้านสำโรง1สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
70บ้านโพนทราย2สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
71บ้านสำโรงหนองแดง3สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
72บ้านขี้ตุ่น10สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
73บ้านขี้เหล็ก11สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
74บ้านสำโรงใหม่12สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
75บ้านสำโรงราษฎร์13สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
76บ้านขี้เหล็กใต้14สำโรงนาเชือกมหาสารคาม
77บ้านหนองบึง3หนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม
78บ้านหัวโสก4หนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม
79บ้านสี่เหลี่ยม6หนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม
80บ้านโพธิ์ศรีเจริญ7หนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม
81บ้านบึงสามัคคี8หนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม
82บ้านหัวหนองสามัคคี9หนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม
83บ้านโพธิ์เงิน10หนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม
84บ้านหนองปอ2หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
85บ้านหนองเรือ4หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
86บ้านป่าโนน5หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
87บ้านหนองกลางโคก7หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
88บ้านโคกล่าม9หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
89บ้านนางเลิ้ง10หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
90บ้านนาเหนือ11หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
91บ้านนากลาง12หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
92บ้านตลาดเหนือ13หนองเรือนาเชือกมหาสารคาม
93บ้านหนองยางน้อย3ดงดวนนาดูนมหาสารคาม
94บ้านหนองจิก4ดงดวนนาดูนมหาสารคาม
95บ้านนาฝาย6ดงดวนนาดูนมหาสารคาม
96บ้านเหล่าส้มลม7ดงดวนนาดูนมหาสารคาม
97บ้านหนองแคน3ดงยางนาดูนมหาสารคาม
98บ้านหัวฝาย6ดงยางนาดูนมหาสารคาม
99บ้านหลุบควัน10ดงยางนาดูนมหาสารคาม
100บ้านหนองกลางโคก3นาดูนนาดูนมหาสารคาม
101บ้านหนองโนใต้7นาดูนนาดูนมหาสารคาม
102ป่าห่อมขวาง10นาดูนนาดูนมหาสารคาม
103บ้านโกทา2พระธาตุนาดูนมหาสารคาม
104บ้านหนองจิก7พระธาตุนาดูนมหาสารคาม
105บ้านโพนทอง1หนองคูนาดูนมหาสารคาม
106บ้านหนองแต้น้อย2หนองคูนาดูนมหาสารคาม
107บ้านหนองป้าน4หนองคูนาดูนมหาสารคาม
108บ้านเหล่าจั่น5หนองคูนาดูนมหาสารคาม
109บ้านหนองโนทับม้า6หนองคูนาดูนมหาสารคาม
110บ้านโนนชาด7หนองคูนาดูนมหาสารคาม
111บ้านร่วมใจ29หนองคูนาดูนมหาสารคาม
112บ้านน้อยหนองแวง10หนองคูนาดูนมหาสารคาม
113บ้านโพนทอง12หนองคูนาดูนมหาสารคาม
114บ้านเหล่าจั่น13หนองคูนาดูนมหาสารคาม
115บ้านหนองป้าน14หนองคูนาดูนมหาสารคาม
116บ้านหัวดง1หัวดงนาดูนมหาสารคาม
117บ้านหนองซำ2หัวดงนาดูนมหาสารคาม
118บ้านโนนสะอาด13โนนแดงบรบือมหาสารคาม
119บ้านหนองแซง2วังใหม่บรบือมหาสารคาม
120บ้านวังใหม่พัฒนา6วังใหม่บรบือมหาสารคาม
121บ้านวังปลาโด7วังใหม่บรบือมหาสารคาม
122บ้านโนนทัน9วังใหม่บรบือมหาสารคาม
123บ้านโคกเสือเฒ่า7หนองม่วงบรบือมหาสารคาม
124บ้านหนองสิมใหญ่1หนองสิมบรบือมหาสารคาม
125บ้านป่าชาด12นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
126บ้านโพธิ์เงิน13นาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
127บ้านดงเสมัด9ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
128บ้านดงเค็ง11ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
129บ้านโนนสนาม8เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
130บ้านโนนบ่อ9เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
131บ้านโนนจาน22เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
132บ้านน้ำอ้อมพัฒนา26เมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
133บ้านหนองอีเข็ม3เมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
134บ้านหนองสิม7ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
135บ้านมะโบ่8ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
136บ้านหนองยาง10ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
137บ้านหนองยางใหม่13ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
138บ้านมะโบ่14ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
139บ้านหนองยางใต้15ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
140บ้านหนองสิมใหม่17ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
141บ้านหนองไผ่น้อย19ลานสะแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
142บ้านหนองบัวกาเหรียญ1หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
143บ้านหนองนาใน2หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
144บ้านหัวช้าง3หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
145บ้านหนองกระทุ่ม4หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
146บ้านขามเรียง5หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
147บ้านโคกสว่าง6หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
148บ้านหัวคู7หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
149บ้านโคกเลื่อน8หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
150บ้านหนองบึง13หนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
151บ้านสี่เหลี่ยม1หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
152บ้านสระแคนใต้3หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
153บ้านหนองแสง4หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
154บ้านหนองบัวแก้ว5หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
155บ้านหนองบัวน้อย6หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
156บ้านหนองสองห้อง7หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
157บ้านหนองคู8หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
158บ้านดอนหลี่9หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
159บ้านโนนสูง10หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
160บ้านหนองทุ่มยาว12หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
161บ้านโนนลำเตา13หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
162บ้านโนนลำเตา15หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
163บ้านหนองบัวแก้วใหม่16หนองบัวแก้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม
164บ้านโรงบ่ม2โคกก่อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
165บ้านภูดิน5โคกก่อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
166บ้านหนองโจด9โคกก่อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
167บ้านภูดินเหนือ11โคกก่อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
168บ้านหนองโจดเหนือ13โคกก่อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
169บ้านตักสิลา15โคกก่อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
170บ้านหนองหล่ม3ดอนหว่านเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
171บ้านดอนหัน9ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
172บ้านดงเค็ง10ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
173บ้านโนนมี้2บัวค้อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
174บ้านโคก3บัวค้อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
175บ้านน้ำจั้น6บัวค้อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
176บ้านหนองคูณ7บัวค้อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
177บ้านโคก9บัวค้อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
178บ้านป่ากุง2หนองปลิงเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
179บ้านหนองคู3หนองปลิงเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
180บ้านหนองปลิง6หนองปลิงเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
181บ้านศรีวิชัย8หนองปลิงเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
182บ้านดอนไฮ1ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
183บ้านโด3ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
184บ้านท่างาม4ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
185บ้านโคกล่าม5ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
186บ้านหมากหญ้า6ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
187บ้านท่าสำราญ7ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
188บ้านโนนแสนสุข8ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
189บ้านห้วยแอ่ง9ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
190บ้านโสทอน10ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม
191โคกหนองอีบู่1นาภูยางสีสุราชมหาสารคาม
192บ้านสะเดาหวาน3นาภูยางสีสุราชมหาสารคาม
193บ้านหนองบัวซุม5นาภูยางสีสุราชมหาสารคาม
194บ้านศาลา8นาภูยางสีสุราชมหาสารคาม
195โคกหนองอีบู่12นาภูยางสีสุราชมหาสารคาม
196บ้านหนองหน่อง8ยางสีสุราชยางสีสุราชมหาสารคาม
197บ้านแวงใหม่11.666666666667ยางสีสุราชยางสีสุราชมหาสารคาม
198บ้านแวงใหม่12ยางสีสุราชยางสีสุราชมหาสารคาม
199บ้านศรีสวัสดิ์13ยางสีสุราชยางสีสุราชมหาสารคาม
200บ้านเก่าน้อย7แคนวาปีปทุมมหาสารคาม
201บ้านแวงเหล่า10แคนวาปีปทุมมหาสารคาม
202บ้านโคกใหญ่12แคนวาปีปทุมมหาสารคาม
203บ้านดงใหญ่1ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
204บ้านดงใหญ่2ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
205บ้านดงใหญ่3ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
206ป่าโคกเหล่าชาด5ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
207บ้านดงใหญ่6ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
208บ้านดงใหญ่7ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
209บ้านกุดแคน8ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
210บ้านทับครัว9ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
211บ้านก่อ10ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
212บ้านหนองโน11ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
213บ้านดอนหัน12ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
214บ้านดงใหญ่15ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
215บ้านก่อน้อย16ดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม
216บ้านหนองเสียว1นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
217บ้านโคกเต่า2นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
218บ้านหนองขี7นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
219บ้านน้ำเกลี้ยง8นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
220บ้านลอมคอม10นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
221บ้านเวียงชัย11นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
222บ้านประชาพิทักษ์12นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
223บ้านนาเมือง14นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม
224บ้านหนองแต้1บ้านหวายวาปีปทุมมหาสารคาม
225บ้านหนองคลอง5บ้านหวายวาปีปทุมมหาสารคาม
226บ้านหนองไผ่7บ้านหวายวาปีปทุมมหาสารคาม
227บ้านหวายน้อย11บ้านหวายวาปีปทุมมหาสารคาม
228บ้านวังทอง14บ้านหวายวาปีปทุมมหาสารคาม