แม่ฮ่องสอน

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านขุนยวม 1ขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน
2บ้านขุนยวม 2ขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน
3บ้านแม่สุริน3ขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน
4บ้านแม่สะเป่ใต้4ขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน
5บ้านห้วยฟาน5ขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน
6บ้านแม่สะเป่เหนือ6ขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน
7บ้านเมืองปอน1เมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
8บ้านหางปอน3เมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
9บ้านป่าฝาง4เมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
10บ้านแม่ซอ5เมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
11บ้านแม่ลาก๊ะ6เมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
12บ้านท่าหินส้ม 7เมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
13บ้านมะหินหลวง8เมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
14บ้านแม่โข่จู10เมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
15บ้านแม่กิ๊1แม่กิ๊ขุนยวมแม่ฮ่องสอน
16บ้านห้วยส้าน2แม่กิ๊ขุนยวมแม่ฮ่องสอน
17บ้านพะโท3แม่กิ๊ขุนยวมแม่ฮ่องสอน
18บ้านห้วยโป่งเลา4แม่กิ๊ขุนยวมแม่ฮ่องสอน
19บ้านเปียงหลวง5แม่กิ๊ขุนยวมแม่ฮ่องสอน
20บ้านต่อแพ1แม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน
21บ้านหัวเงา2แม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน
22บ้านประตูเมือง3แม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน
23บ้านห้วยต้นนุ่น4แม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน
24บ้านห้วยนา5แม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน
25บ้านสวนอ้อย6แม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน
26บ้านหลวง8แม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน
27บ้านหัวปอน1แม่ยวมน้อยขุนยวมแม่ฮ่องสอน
28บ้านหว่าโน3แม่ยวมน้อยขุนยวมแม่ฮ่องสอน
29บ้านแม่ออ4แม่ยวมน้อยขุนยวมแม่ฮ่องสอน
30บ้านแม่แจ๊ะ5แม่ยวมน้อยขุนยวมแม่ฮ่องสอน
31บ้านแม่หาด6แม่ยวมน้อยขุนยวมแม่ฮ่องสอน
32บ้านห้วยมะบวบ7แม่ยวมน้อยขุนยวมแม่ฮ่องสอน
33บ้านหัวแม่ลาก๊ะ8แม่ยวมน้อยขุนยวมแม่ฮ่องสอน
34บ้านแม่อูคอหลวง5แม่อูคอขุนยวมแม่ฮ่องสอน
35บ้านถ้ำลอด1ถ้ำลอดปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
36บ้านแอโก๋2ถ้ำลอดปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
37บ้านเมืองแพม5ถ้ำลอดปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
38บ้านโท้งหลวง1นาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
39บ้านปุงยาม5นาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
40บ้านโท้งนา6นาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
41บ้านไม้ซางหนาม7นาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
42บ้านโท้งหลวง9นาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
43บ้านโท้งกองเต้า10นาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
44บ้านป่าโหล11นาปู่ป้อมปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
45บ้านแม่ละนา1ปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
46บ้านปางคาม2ปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
47บ้านไม้ฮุง3ปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
48บ้านยาป่าแหน5ปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
49บ้านไม้ลัน7ปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
50บ้านห้วยเฮี๊ยะ8ปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
51บ้านผาเผือก10ปางมะผ้าปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
52บ้านใหม่ดอนตัน2เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
53บ้านสบสา4เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
54บ้านแกงหอมม้ง5เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
55บ้านแกงหอมกะเหรี่ยง7เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
56บ้านห้วยหมี8เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
57บ้านนางจลอง11แม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
58บ้านทรายขาว2แม่ฮี้ปายแม่ฮ่องสอน
59บ้านแม่ปิง4แม่ฮี้ปายแม่ฮ่องสอน
60บ้านปางหมู1ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
61บ้านกุงไม้สัก2ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
62บ้านทุ่งกองมู3ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
63บ้านสบป่อง6ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
64บ้านไม้สะเป่9ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
65บ้านขุนกลาง11ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
66บ้านชานเมือง12ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
67บ้านดอยแสง13ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
68บ้านป่าปุ๊2ผาบ่องเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
69บ้านห้วยเดื่อ3ผาบ่องเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
70บ้านท่าโป่งแดง5ผาบ่องเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
71บ้านห้วยโป่งกาน6ผาบ่องเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
72บ้านห้วยเสือเฒ่า8ผาบ่องเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
73บ้านม่อนตะแลง11ผาบ่องเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
74บ้านผาบ่องเหนือ12ผาบ่องเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
75บ้านหมอกจำแป่1หมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
76บ้านห้วยขาน3หมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
77บ้านห้วยโป่ง1ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
78บ้านแก่นฟ้า2ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
79บ้านป่าลาน3ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
80บ้านห้วยหมากลาง4ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
81บ้านไม้ฮุง5ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
82บ้านกลาง7ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
83บ้านพะนอคี9ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
84บ้านหนองเขียว10ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
85บ้านแม่จ๋า12ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
86บ้านทุ่งมะกอก13ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
87บ้านใหม่ห้วยหวาย14ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
88บ้านทุ่งมะขามป้อม15ห้วยโป่งเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
89บ้านห้วยผา1ห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
90บ้านห้วยผึ้ง3ห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
91บ้านนาปลาจาด4ห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
92บ้านทุ่งมะส้าน5ห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
93บ้านแม่สุยะใหม่6ห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
94บ้านขุนแม่ลาน้อย 1ขุนแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
95บ้านหัวแม่โถ1แม่โถแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
96บ้านผาแดงหลวง2แม่โถแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
97บ้านโถกลาง3แม่โถแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
98บ้านแม่โถใต้4แม่โถแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
99บ้านแม่อุมพาย5แม่โถแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
100บ้านแม่จอ6แม่โถแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
101บ้านห้วยผึ้งใหม่7แม่โถแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
102บ้านห้วยไม้ซาง8แม่โถแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
103บ้านแม่สะปึ๋งเหนือ3แม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
104บ้านวังคัน5แม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
105บ้านท่าสองแคว8แม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
106บ้านห้วยริน14แม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
107บ้านแม่ลาหลวง1แม่ลาหลวงแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
108บ้านห้วยกู่ป๊ะ4แม่ลาหลวงแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
109บ้านสันติสุข5แม่ลาหลวงแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
110บ้านห้วยไก่ป่า6แม่ลาหลวงแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
111บ้านสันติพัฒนา7แม่ลาหลวงแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
112บ้านแม่ปาง1สันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
113บ้านแม่แป2สันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
114บ้านขุนแม่ฮุ3สันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
115บ้านหัวดอย5สันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
116บ้านกะริคี6สันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
117บ้านหัวลา7สันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
118บ้านหัวตาด8สันติคีรีแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
119บ้านห้วยห้อม1ห้วยห้อมแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
120บ้านสาม3ห้วยห้อมแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
121บ้านตุน4ห้วยห้อมแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
122บ้านดง5ห้วยห้อมแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
123บ้านดงใหม่8ห้วยห้อมแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอน
124บ้านท่าข้าม1บ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
125บ้านแม่หาร4บ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
126บ้านห้วยหลวง6บ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
127บ้านแม่ต๊อบเหนือ7บ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
128บ้านพะมอลอ9บ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
129บ้านป่าหมาก11บ้านกาศแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
130บ้านทุ่งแล้ง1แม่คงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
131บ้านทุ่งแพม3แม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
132บ้านห้วยสิงห์4แม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
133บ้านห้วยโผ6แม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
134บ้านแม่กองแป9แม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
135บ้านห้วยบง11แม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
136บ้านแพะคะปวง12แม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
137บ้านจอมกิตติ13แม่ยวมแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
138บ้านแพะ3แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
139บ้านทุ่งพร้าว4แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
140บ้านไร่5แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
141บ้านหนองผักหนาม7แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
142บ้านป่ากล้วย8แม่สะเรียงแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอน
143บ้านสิวาเดอ3แม่สามแลบสบเมยแม่ฮ่องสอน
144บ้านห้วยแห้ง10แม่สามแลบสบเมยแม่ฮ่องสอน
145บ้านเลโค๊ะ1สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
146บ้านแม่คะตวน2สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
147บ้านห้วยกองมูล4สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
148บ้านแม่ทะลุ5สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
149บ้านซื่อมื่อ6สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
150บ้านแม่ลามาหลวง7สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
151บ้านทียาเพอ8สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
152บ้านห้วยน้ำใส9สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
153บ้านห้วยทีซะ10สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
154บ้านทีฮือลือ11สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน
155บ้านกลอโค๊ะ12สบเมยสบเมยแม่ฮ่องสอน