ขอนแก่น

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านตอกเกี้ย2น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น
2บ้านเวียงอินทร์3น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น
3บ้านกุดจาน4น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น
4บ้านโนนสวรรค์5น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น
5บ้านส่างทิพย์8น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น
6บ้านชัยเจริญ5บ้านฝางกระนวนขอนแก่น
7บ้านหนองแวงคู6บ้านฝางกระนวนขอนแก่น
8บ้านศรีภูธร7บ้านฝางกระนวนขอนแก่น
9บ้านชัยเจริญ9บ้านฝางกระนวนขอนแก่น
10บ้านชัยเจริญ11บ้านฝางกระนวนขอนแก่น
11บ้านวังโพน3หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
12บ้านอนามัย 7หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
13บ้านผักหนามชัย12หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น
14บ้านโคกล่าม5ห้วยยางกระนวนขอนแก่น
15บ้านหัวนาคำ9หัวนาคำกระนวนขอนแก่น
16บ้านนาค้อ6เขาสวนกวางเขาสวนกวางขอนแก่น
17บ้านคำนางปุ่ม11เขาสวนกวางเขาสวนกวางขอนแก่น
18บ้านดงบัง4ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น
19บ้านหนองแวงเรือ7ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น
20ป่าชุมชนบ้านนาตับเต่า4ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
21บ้านหัวฝาย5โนนสมบูรณ์เขาสวนกวางขอนแก่น
22บ้านซับสมบูรณ์9ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
23ป่าชุมชนบ้านโนนงาม1นาแพงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
24ป่าชุมชนบ้านแก้งค้อ2นาแพงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
25บ้านสงแดง4นาแพงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
26บ้านโนนสะอาด6นาแพงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
27บ้านโสกใหญ่5บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
28บ้านนาวิลัย11บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
29โนนทัน2โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
30บ้านกุดลอบ8โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
31บ้านเลาเส้า4กุดเพียขอมชนบทขอนแก่น
32บ้านร่องดูก5กุดเพียขอมชนบทขอนแก่น
33บ้านหญ้าเครือ6กุดเพียขอมชนบทขอนแก่น
34บ้านโนนสังข์7กุดเพียขอมชนบทขอนแก่น
35บ้านนาขามเปีย8ชนบทชนบทขอนแก่น
36บ้านห้วยค้อ3โนนพะยอมชนบทขอนแก่น
37บ้านห้วยอึ่ง4โนนพะยอมชนบทขอนแก่น
38บ้านโคกกลาง6บ้านแท่นชนบทขอนแก่น
39บ้านหนองยายเกลี้ยง5วังแสงชนบทขอนแก่น
40บ้านโนนข่า6วังแสงชนบทขอนแก่น
41บ้านห้วยยาง7วังแสงชนบทขอนแก่น
42บ้านโนนข่าใต้10วังแสงชนบทขอนแก่น
43บ้านวังเวิน8ศรีบุญเรืองชนบทขอนแก่น
44บ้านโซ่ง1ห้วยแกชนบทขอนแก่น
45บ้านห้วยแก2ห้วยแกชนบทขอนแก่น
46บ้านโนนชาติ4โนนหันชุมแพขอนแก่น
47บ้านโนนรัง10หนองเขียดชุมแพขอนแก่น
48บ้านบ่อใหญ่3คูคำซำสูงขอนแก่น
49บ้านหนองบัวคำมูล4คูคำซำสูงขอนแก่น
50บ้านแห้วคำ8บ้านโนนซำสูงขอนแก่น
51บ้านโสกขาแก้ว3ห้วยเตยซำสูงขอนแก่น
52บ้านกุดดุก3ทรายมูลน้ำพองขอนแก่น
53บ้านนางาม4ทรายมูลน้ำพองขอนแก่น
54บ้านโคกสง่า6ทรายมูลน้ำพองขอนแก่น
55บ้านหัวบึง9ทรายมูลน้ำพองขอนแก่น
56บ้านหนองหว้า13ทรายมูลน้ำพองขอนแก่น
57บ้านโนนแดง3บัวเงินน้ำพองขอนแก่น
58บ้านคำบอน8บัวเงินน้ำพองขอนแก่น
59บ้านโคกใหญ่9บัวเงินน้ำพองขอนแก่น
60บ้านโนนสวรรค์10บัวเงินน้ำพองขอนแก่น
61บ้านป่าชาติ2บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่น
62บ้านคอกคี9บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่น
63บ้านเหล่าใหญ่8บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
64บ้านขาม15บ้านขามน้ำพองขอนแก่น
65บ้านศรีฐาน2พังทุยน้ำพองขอนแก่น
66บ้านนาขาม6พังทุยน้ำพองขอนแก่น
67บ้านหัวบึง11พังทุยน้ำพองขอนแก่น
68บ้านหนองทุ่ม12พังทุยน้ำพองขอนแก่น
69บ้านวังชัย6วังชัยน้ำพองขอนแก่น
70บ้านเสียว13วังชัยน้ำพองขอนแก่น
71บ้านนาคู3หนองกุงน้ำพองขอนแก่น
72บ้านนาเรียง5หนองกุงน้ำพองขอนแก่น
73บ้านบึงกลาง7หนองกุงน้ำพองขอนแก่น
74บ้านโนนสวรรค์8หนองกุงน้ำพองขอนแก่น
75บ้านหนองกุง1หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่น
76บ้านหนองกุง3หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่น
77บ้านหนองปลาหมอ6หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่น
78บ้านหนองปลาหมอ7หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่น
79บ้านโคกกลาง9แคนเหนือบ้านไผ่ขอนแก่น
80บ้านหนองแวงโอง2ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น
81บ้านดอนนาแพง3บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่น
82บ้านลาน4บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่น
83บ้านลาน5บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่น
84บ้านลาน6บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่น
85บ้านโนนสะอาด14บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่น
86บ้านป่าปอ1ป่าปอบ้านไผ่ขอนแก่น
87บ้านดอนเปือย4ป่าปอบ้านไผ่ขอนแก่น
88บ้านเสือเฒ่า5ป่าปอบ้านไผ่ขอนแก่น
89บ้านหนองหญ้าปล้อง4ภูเหล็กบ้านไผ่ขอนแก่น
90บ้านขามเรียน3เมืองเพียบ้านไผ่ขอนแก่น
91บ้านหนองร้านหญ้า5หัวหนองบ้านไผ่ขอนแก่น
92บ้านป่างิ้ว4หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น
93บ้านโนนม่วง9โคกงามบ้านฝางขอนแก่น
94บ้านโนนฆ้อง2โนนฆ้องบ้านฝางขอนแก่น
95บ้านหินฮาว4โนนฆ้องบ้านฝางขอนแก่น
96บ้านหินตั้ง7โนนฆ้องบ้านฝางขอนแก่น
97บ้านหนองแวง7บ้านเหล่าบ้านฝางขอนแก่น
98บ้านหินกอง4ป่ามะนาวบ้านฝางขอนแก่น
99บ้านแก่นเท่า5ป่ามะนาวบ้านฝางขอนแก่น
100บ้านโสกม่วง3หนองบัวบ้านฝางขอนแก่น
101บ้านหนองบัว8หนองบัวบ้านฝางขอนแก่น
102โคกหินร่อง1หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่น
103ป่าห้วยม่วง5หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่น
104บ้านส้มป่อยใหญ่2ขามป้อมเปือยน้อยขอนแก่น
105บ้านส้มป่อยน้อย3ขามป้อมเปือยน้อยขอนแก่น
106บ้านหนองนกเขียน5ขามป้อมเปือยน้อยขอนแก่น
107บ้านหินฮาว7ขามป้อมเปือยน้อยขอนแก่น
108บ้านวังม่วง1วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น
109บ้านวังม่วง2วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น
110บ้านห้วยโป่ง5วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น
111บ้านห้วยแร่7วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น
112บ้านโสกนาค8วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น
113บ้านหนองบัวน้อย4สระแก้วเปือยน้อยขอนแก่น
114บ้านหนองหญ้าข้าวนก6หนองแวงพระยืนขอนแก่น
115บ้านหนองโพธิ์8หนองแวงพระยืนขอนแก่น
116บ้านเก่างิ้ว1เก่างิ้วพลขอนแก่น
117บ้านหนองแวงกลาง4โคกสง่าพลขอนแก่น
118บ้านยานาง 2เพ็กใหญ่พลขอนแก่น
119บ้านชาด1เมืองพลพลขอนแก่น
120บ้านหนองบัว3โสกนกเต็นพลขอนแก่น
121บ้านหนองซองแมว5หนองมะเขือพลขอนแก่น
122บ้านป่าพร้าว6หนองมะเขือพลขอนแก่น
123บ้านบูรณะ8หนองมะเขือพลขอนแก่น
124บ้านหนองม่วงน้อย7หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่น
125บ้านหันน้อย10หนองแวงโสกพระพลขอนแก่น
126บ้านวังผาดำ2วังสวาบภูผาม่านขอนแก่น
127ป่าหนองโนนน้อย7กุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น
128เลิงแสง9กุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น
129บ้านโป่งแดง10กุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น
130บ้านโนนสวรรค์6ดินดำภูเวียงขอนแก่น
131โคกน้ำเกลี้ยง1นาชุมแสงภูเวียงขอนแก่น
132บ้านกุดน้ำใส4นาชุมแสงภูเวียงขอนแก่น
133บ้านบุ่งแสง7นาชุมแสงภูเวียงขอนแก่น
134บ้านคำใหญ่4นาหว้าภูเวียงขอนแก่น
135บ้านห้วยทราย5สงเปือยภูเวียงขอนแก่น
136บ้านโคกไร่7สงเปือยภูเวียงขอนแก่น
137บ้านถ้ำแข้8สงเปือยภูเวียงขอนแก่น
138บ้านโนนสวรรค์5หนองกุงธนสารภูเวียงขอนแก่น
139บ้านหนองกุงธนสาร16หนองกุงธนสารภูเวียงขอนแก่น
140บ้านคำแคน4คำแคนมัญจาคีรีขอนแก่น
141บ้านหนองขามพัฒนา13คำแคนมัญจาคีรีขอนแก่น
142บ้านไส้ไก่1ท่าศาลามัญจาคีรีขอนแก่น
143บ้านโนนคูณ4ท่าศาลามัญจาคีรีขอนแก่น
144บ้านหนองก้านเหลือง2นาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น
145บ้านหัวห้วย12นาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น
146บ้านหนองบัว8นางามมัญจาคีรีขอนแก่น
147บ้านโสกน้ำขุ่น11นางามมัญจาคีรีขอนแก่น
148บ้านห้วยฮวก2โพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่น
149บ้านโพนเพ็ก14โพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่น
150บ้านดอนพันชาติ3หนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น
151บ้านหนองแปน9หนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น
152บ้านโนนแสนสุข10หนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น
153บ้านหนองแปน12หนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น
154บ้านหนองไหล7โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
155บ้านดอนช้าง-ป่าเหลี่ยม1ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น
156บ้านดอนช้าง-ป่าเหลี่ยม2ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น
157บ้านหนองฮี4ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น
158บ้านห้วยบึง5ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น
159หนองหินกอง8ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น
160หลุบหญ้าคา9ดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น
161บ้านหนองหญ้าแพรก11ดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น
162บ้านหนองปอ2บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่น
163บ้านค้อ3บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่น
164บ้านตอกแป้น ดอนตูม9บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่น
165บ้านโคกใหญ่14บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่น
166บ้านบึงฉิม4บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่น
167หนองเล็ก3สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
168บ้านโนนกู่5สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
169บ้านสาวะถี8สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
170บ้านหนองปิง10สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
171บ้านลาดนาเพียง14สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
172บ้านงิ้ว19สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
173บ้านสำราญ1สำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น
174บ้านโคกหนองขาม2ในเมืองเวียงเก่าขอนแก่น
175ป่าโคกโนนขี่ตุ่น9เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าขอนแก่น
176บ้านโคกล่าม1ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่น
177บ้านโนนสะอาด3ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่น
178บ้านหนองสะแบง5ละหานนาแวงน้อยขอนแก่น
179บ้านหนองสะแบง14ละหานนาแวงน้อยขอนแก่น
180บ้านป่าเป้ง8แวงน้อยแวงน้อยขอนแก่น
181บ้านป่าแดง5ดอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
182บ้านดอนโจด6ดอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
183บ้านโคกสว่าง7ดอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น
184บ้านป่าไม้งาม8โนนทองแวงใหญ่ขอนแก่น
185บ้านโนนสะอาด1โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่น
186บ้านวังหว้า6โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่น
187บ้านผาน้ำเที่ยง4บริบูรณ์สีชมพูขอนแก่น
188บ้านส้มกบ2บ้านใหม่สีชมพูขอนแก่น
189บ้านศรีอุบล5บ้านใหม่สีชมพูขอนแก่น
190บ้านเจริญสุข8บ้านใหม่สีชมพูขอนแก่น
191บ้านโคกจั๊กจั่น5หนองแดงสีชมพูขอนแก่น
192บ้านโคกกลาง7จระเข้หนองเรือขอนแก่น
193บ้านบึงสว่าง11จระเข้หนองเรือขอนแก่น
194บ้านภูมูลเบ้า4โนนทองหนองเรือขอนแก่น
195บ้านหนองนกเขียน7โนนทองหนองเรือขอนแก่น
196บ้านฝางน้อย9โนนทองหนองเรือขอนแก่น
197บ้านภูมูลเบ้า16โนนทองหนองเรือขอนแก่น
198บ้านหนองนกเขียน21โนนทองหนองเรือขอนแก่น
199บ้านร่องสมอ10โนนทันหนองเรือขอนแก่น
200บ้านกงเก่า1บ้านกงหนองเรือขอนแก่น
201บ้านหนองดู่9ดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่น
202บ้านหนองแวงยาว1ดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น
203บ้านโนนท่อน3ดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น
204บ้านหนองบัวแดง5ตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่น
205ป่าชุมชนบ้านนาสวน10ตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่น
206บ้านหนองตะใกล้11ตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่น
207บ้านหลักด่าน6วังหินหนองสองห้องขอนแก่น
208บ้านหนองยาง8วังหินหนองสองห้องขอนแก่น
209บ้านหนองเม็กเหนือ15หนองเม็กหนองสองห้องขอนแก่น
210บ้านเปาะ12หนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น
211บ้านกุดกระหนวน3นาคำอุบลรัตน์ขอนแก่น
212บ้านเล้า8นาคำอุบลรัตน์ขอนแก่น
213บ้านหนองแต้6บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่น
214บ้านหนองผักแว่น11บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่น